دیدگاه سازمان
پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر 14/3/1395
بیشتر

  دیدگاه سازمان
حضور کبودوند در دادگاه با کمک مأموران زندان 7/3/1395
وضعیت محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار زندانی که بیش از دو هفته است به اعتصاب غذای خود ادامه میدهد، وخیم گزارش شده است.
بیشتر

  دیدگاه سازمان
14/3/1395
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  اسفند1388  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  شهریور1390  -  تیر1391  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com