خبر
برگزاری دادگاه برادران کردپور در 12 مردادماه92 31/4/1392
برگزاری دادگاه برادران کردپور در 12 مردادماه92
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:به گفته آقای عباس جمالی یکی از وکلای برادران کردپور 12 مرداد ماه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات آقایان مسعود و خسرو کرد پور در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان مهاباد برگزار میشود.
آقایان خسرو و مسعود کرد پور اوایل اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند و پس از سپری نمودن بیش از 100 روز درسلول های انفرادی اخیرا به بخش عمومی زندان مهاباد منتقل شده اند.
مسعود و خسرو طی رو روزهای بازداشتشان در سلول های انفرادی بخاطر مشخص نبودن اتهامات و بازداشت غیری قانونیشان به مدت چند روز دست به اعتصاب غذا زدند.
گفته می شود؛ یکی از اتهامات مطرح شده برای این دو روزنامه نگار کرد تبلیغ علیه نظام از طریق اطلاع رسانی درباره زندانیان سیاسی و فعالان مدنی می باشد.
دوشنبه 3 تیرماه 92


بیشتر

  مصاحبه
خانواده کردپورهاخواستار پیگیری جدی پرونده آقایان خسرو و مسعود توسط نمایندگان مجلس شدند 15/4/1392
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان :یکی از اعضای خانواده کردپور اعلام کرد از زمانی که برادران ما بازداشت شده اند از جانب نمایندگان کرد هیچ اقدامی جدی برای آزاد کردن و یا پیگیری پرونده آنها انجام نگرفته است
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com