میثاق دیده بانان
احضار و بازجويي دو فعال کرد به دليل نوشتن نامه به رئيس جمهور 7/3/1393
بیشتر

  خبر
بازداشت يك جوان سنندجي 5/3/1393
بازداشت يك جوان سنندجي
خبر گزاری دیدبان حقوق بر کردستان :پدرام منصوري صبح امروز دوشنبه 5 خردادماه 1393توسط نيروهاي امنيتي در محل كارش در سنندج بازداشت شد.وي كه در يك آژانس مسافرتي كار مي كرد با اتهام نا معلومي بازداشت شده است.
خانواده وي که از صبح پیگیر یافتن محل نگهداری فرزندشان هستند تا كنون موفق نشده اند كه از وی اطلاعی کسب کنند.
http://hro-kurd.net/Article.aspx?fld=fa/Scout&id=478
بیشتر

  خبر
عباس کمندی خواننده بلند آوازه ی سنندجی در گذشت 1/3/1393
عباس کمندی خواننده بلند آوازه ی سنندجی در گذشت
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

مهر1385  -  آبان1387  -  آذر1387  -  دی1387  -  

بهمن1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  

خرداد1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  فروردین1389  -  خرداد1389  -  

شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  آذر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  فروردین1390  -  

اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  مهر1390  -  

آبان1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  

فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  

مرداد1391  -  شهریور1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  

مرداد1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  اسفند1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  خرداد1393  -  مرداد1393  -  

شهریور1393  -  مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  فروردین1395  -  

خرداد1395  -  تیر1395  -  مرداد1395  -  بهمن1395  -  

اسفند1395  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  شهریور1396  -  

دی1396  -  بهمن1396  -  فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  

تیر1397  -  شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  

آذر1397  -  اردیبهشت1398  -  بهمن1399  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com