اعلامیه جهانی
اعلامیه ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ اسكان‌ بشر، استانبول‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلامية‌ كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌، پكن‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ تغذيه‌، رم‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
بيانيه‌ ريو پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌ 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ كودك‌ 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
پروتكل‌ اختياري‌ مربوط‌ به‌ ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
کنوانسيون ضد شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
كنوانسيون‌ جلوگيري‌ از كشتار جمعي‌ و مجازات‌ آن‌ 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
كنوانسيون‌ مربوط‌ به‌ وضع‌ پناهندگان‌ 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌ 29/9/1387
بیشتر

  کنوانسیونها
كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌ 29/9/1387
بیشتر

  میثاق ها
ميثاق‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ مدني‌ و سياسي‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ 17/9/1387
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  آذر1387  -  اسفند1387  -  فروردین1388  -  

اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1390  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com