اطلاعیه مطبوعاتی
اعزام محمد صدیق کبودوند به بیمارستان 20/10/1390
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:به دنبال تشدید ناراحتی های قلبی و عروقی و همچنین سردرد ها و سرگیجه ها متوالی که طی روز های اخیر باعث ناراحتی آقای کبودوند شده بود روز دوشنبه نوزدهم دیماه ایشان به بیمارستان انتقال یافت.
به گفته خانواده محمد صدیق کبودوند پس اعزام ایشان به بیمارستان مدرس آزمایشهای گوناگونی از جمله آزمایش خون و قلب و عروق و همچنین مغز و اعصاب بر روی ایشان انجام گرفته است.
به گفته خانواده آقای کبودوند اعزام اقای کبودوند به درخواست پزشکی قانونی بوده و احتمالا آزمایشهای دیگری در روزهای آینده انجام خواهد گرفت.
سه شنبه 20 دیماه 1390
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
سازمان ملل متحد مانع از ادامه کشتار مردم سوریه شود 18/10/1390
به دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بانکی مون
جناب دبیرکل همانگونه که مستحضرید طی 9 ماه گذشته کشور سوریه با اوضاع و حوادث خشونت باری روبرو بوده که تاکنون منجر به قتل هزاران نفر از مردم آن کشور شده است و حکومت آقای بشاراسد که به نظر هیچ مانعی را در برابر خود نمی بیند، کشتار دموکراسی خواهان و آزادی طلبان را در برنامه روزانه خود قرار داده است به طوری که تنها طی چندروز گذشته صدها نفر از مردم بی دفاع توسط نیروهای امنیتی حکومتی به قتل رسیده اند.
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
دعوت به اقدام به ایجاد یک مجمع و تنظیم منشور 17/10/1390
پیرو درخواست قبلی برای تشکیل کمپین بین المللی حقوق بشر حمایت از حقوق مردم کرد بدین وسیله از فعالان سیاسی و مدنی و کوشندگان حقوق بشر در چهارپاره از سرزمین های کردنشین و کشورهایی که مردم کرد در آن ساکنند و هم چنین از همه مدافعان حق و عدالت و آزادی و دموکراسی در هرگوشه ای از جهان دعوت می گردد به کمپین بین المللی حقوق بشر که برای حمایت و دفاع از حقوق مردم کرد در شرف تشکیل است بپیوندند. هم چنین از حقوقدانان و کارشناسان درخواست می شود تا با ارائه نظریات کارشناسانه خود مجمع موقتی که به زودی برای تهیه وتنظیم منشور کمپین تشکیل خواهد شد را یاری نمایند. بدیهی است منشور موردنظر باید در برگیرنده اهداف راهبردها، برنامه ها، راه کارها و فعالیت های اصلی کمپین بین المللی حقوق بشر حمایت از مردم کرد باشد.
بیشتر

  نامه سرگشاده
سازمان ملل متحد مانع از ادامه کشتار مردم سوریه شود 18/10/1390
به دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بانکی مون
جناب دبیرکل همانگونه که مستحضرید طی 9 ماه گذشته کشور سوریه با اوضاع و حوادث خشونت باری روبرو بوده که تاکنون منجر به قتل هزاران نفر از مردم آن کشور شده است و حکومت آقای بشاراسد که به نظر هیچ مانعی را در برابر خود نمی بیند، کشتار دموکراسی خواهان و آزادی طلبان را در برنامه روزانه خود قرار داده است به طوری که تنها طی چندروز گذشته صدها نفر از مردم بی دفاع توسط نیروهای امنیتی حکومتی به قتل رسیده اند.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com