پیام نامه
دولت های منطقه مردم کرد در سوریه را آزاد بگذارند 31/4/1392
دولت های منطقه مردم کرد در سوریه را آزاد بگذارند
با تحسین اراده و شجاعت کوشندگان سیاسی و مدنی و احزاب و سازمان های کرد برای پیگیری مجدعانه مردم کرد در کردستان غربی) کردستان سوریه( و با ستایش از اقدام مدبرانه آنان در پاسداری از صلح و حفاظت از مردم کرد در برابر جنگ داخلی خانمان سوز دو ساله و در جریان کشور سوریه، تصمیم جامعه سیاسی کرد در آن کشور جهت تشکیل دولت خودمختار، دموکرات کرد برای اداره مناطق کردنشین و شمال کشور را اقدامی ضروری و شایسته و قانونی دانسته و با حمایت از امید و آرزوی دیرینه مردم کرد برای نیل به حقوق دمکراتیک و مطالبات مشروع و قانونی خود، مراتب همدلی و شادمانی خویش را در این رابطه ابراز می نمایم.
متاسفانه جامعه کرد در سوریه سالهای سال است با تحمل انواع محرومیت ها و محدودیت های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و عدم برخورداری از ابتدائی ترین حقوق شهروندی در معرض انواع ستم ها، سرکوبها، خشونت ها و بی حقوقی ها قرار دارند.
من محمدصدیق کبودوند زندانی مدافع حقوق بشر مردم کرد از طرف خود و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن بیان نگرانی عمیق خود از ادامه جنگ و کشتار و خونریزی در کشور سوریه، دولت موجود و مخالفین آن کشور را به شناسایی و احترام به حقوق بنیادین و حق خودمختاری و صلح خواهی مردم کرد، خاتمه جنگ و رعایت حقوق بشر دعوت می کنم و از دولت های منطقه می خواهم به فشار و سرکوب مردم کرد پایان داده و این مردم را در دستیابی به حقوق خود آزاد بگذارند.
تهران- زندان اوین
31تیرماه 1392/23 جولای 2013
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
سرکوب مردم و خشونت و ترور محکوم است 21/4/1392
خشونت، جنگ و ترور در چنددهه اخیر بیش از هر دوره ای به مردم و فعالان سیاسی، مجامع کرد تحمیل و از آن علیه آنها استفاده شده است. به طور مشخص تمامی اقدامات مسالمت جویانه و حرکت های سیاسی و مدنی مردم کرد به نوعی با جنگ، درگیری و ترور و یا سرکوب مواجه بوده است. چنانکه پوشش های مبتنی بر تعامل و گفتگو و مذاکره هیات سیاسی نمایندگان کرد در سال های آغازین انقلاب جهت طرح و انتقال خواست ها و مطالبات مردم به مرکز و شناسایی حقوق مردم کرد توسط دولت با یورش نظامی به کردستان و تحمیل جنگ بر مردم ناکام شد. جنگی که حاصل آن قتل و کشتار ده هزار نفر از مردم کرد و تدوام یک دهه درگیری و خون ریزی در منطقه بود. چند دهه سرکوب و خشونت سیاسی و امنیتی و استمرار رنج و بی حقوقی و حتی نسل کشی فرهنگی رهاورد آن است.
در همان حال و متعاقب آن تلاش های برخی شخصیت های سیاسی و ملی و مذهبی کردبرای متوقف سازی سرکوب و خشونت و درگیری ها و ایجاد گشایش طریقه سیاسی برای حل بحران معطوف به مساله کرد و گفتگو با دولتی مرکزی، نه تنها راه به جایی نبرد بلکه فعالان این راه خود نیز قربانی خشونت و ترورو یا سرکوب شدند. حبس و زندانی شدن فعالان کرد در داخل کشور و ترور رهبران اپوزیسیون از جمله ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو در حین انجام مذاکره با دولت جمهوری اسلامی ایران در این راستا قابل تحلیل است. دکتر قاسملو با اعتقاد به راه حل های سیاسی و شیوه های مسالمت آمیز برای حل مساله کرد وارد پروسه گفتگو و مذاکره با دولت شد اما گویا در برابر حقانیت حقوق و مطالبات مردم کرد و منطق گفتگو و دیپلماسی هیات اپوزیسیون کرد، توسل به خشونت و ترور این هیات تنها گزینه بوده به طوریکه دیپلماسی مذاکره و گفتگو در 22 تیر 1368 در برابر دیپلماسی ترور قرار گرفت و اما در رابطه با سرکوب حرکت های مدنی می توان از سرکوب خشن و خونین حرکت مدنی تیرماه 1384 مردم کردستان که در مسالمت آمیزترین شکل آن در اعتراض به خشونت پلیس و نیروهای امنیتی و انتظامی در استان های کردنشین ظهور یافته بود نام برد .
در هر صورت تمامی حرکت های مدنی و مسالمت آمیز و صلح جویانه مردم کرد، احزاب و سازمان های سیاسی و جنبش و جامعه مدنی کرد طی سی سال گذشته و یا هر مقطعی از آن با انواعی از جنگ و ترور و خشونت و سرکوب مواجه بوده است. مردم کرد محتمل صدمات و آسیب های جبران ناپذیری از ناحیه گفتمان خشونت شده و در واقع قربانی این گفتمان تحمیلی و زورمدارانه بوده است . از این رو وجدان جامعه کرد و جامعه مدنی عقیم ساختن اقدامات سیاسی صلح آمیز مبتنی بر گفتگو و تحمیل جنگ و خشونت بر مردم، ترور فعالان سیاسی و رهبران اپوزیسیون و سرکوب حرکت های مدنی و مسالمت آمیز را فارغ از زمان و مکان وقوع آن دگربار و صدباره ناموجه، مردود و محکوم است. در هر صورت سرکوب مردم و توسل به خشونت و ترور و اهداف و انگیزه های آن در هرحال توجیه ناپذیر و محکوم است
محمدصدیق کبودوند/ زندان اوین
18 تیرماه 1392/ 1 جولای 2013
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
دهم تیرماه ،آغاز هفتمین سال حبس کبودوند 7/4/1392
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com