اطلاعیه داخلی
شادباش برای آزادی شنگال 25/8/1394
شادباش برای آزادی شنگال
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان شادمانه آزادی شنگال را به مردم کردستان و همه آزادی خواهان منطقه و جهان تبریک میگوید.
شهر شنگال با همت و تلاش و فداکاری پیشمرگان کردستان ، سرانجام از اشغال گروه دولت اسلامی داعش آزاد شد و مردم این شهر و صدها هزار کرد ایزدی منطقه از ستم و خشونت و سبوئیت گروه موسوم به داعش رهایی یافتند. اما کشتار ، قتل ، تجاوز ، غارت و خشونت این گروه بر علیه ایزدیان به مثابه جنایت عظیم غیر قابل بخشش است از آنجا که نیروهای داعش در جریان اشغال و طی مدت تسلط به شنگال اعمال فجیع ، شنیع و نفرت انگیز و شوک آور علیه ایزدیها از جمله هزاران زن و کودک مرتکب شدند نباید اینگونه اعمال ارتکابی و جنایات ضد بشری این گروه بی کیفر بماند و میباست رهبران و جنایتکاران گروه مذکور توسط مراجع کیفری بین المللی و منطقه ای مورد پیگرد و به محاکمه کشیده شوند.
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به نیابت از جناب محمد صدیق کبودوند رئیس دربند این سازمان و همکاران آزادی شهر شنگال و رهایی مردم آن سامان از خشونت و بیرحمی گروه داعش را به همه ایزدیان و مردم چهار بخش کردستان ، حکومت و دولت اقلیم کردستان و نیز به تمامی پیشمرگان کردستان و دیگر نیروهای پشتیبان و همراه از جمله رزمندگان حزب کارگران کردستان که در عملیات بیرون رانی اشغالگران داعش نقش و مشارکت داشتند صمیمانه قدردانی و شادمانه تبریک و شادباش میگوید.
تهران 24 آبان 1394
15 نوامبر 2015
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
بیشتر

  بیانیه عمومی
اجرا و حکم مرگ شهرام احمدی متوقف ولغو شود 6/8/1394
بیشتر

  پیام نامه
پیام تسلیت 6/8/1394
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  تیر1388  -  

مرداد1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  اسفند1388  -  

فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  آبان1389  -  

آذر1389  -  دی1389  -  بهمن1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  مهر1390  -  آبان1390  -  

آذر1390  -  دی1390  -  بهمن1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  تیر1391  -  مرداد1391  -  

شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  اسفند1391  -  فروردین1392  -  اردیبهشت1392  -  

خرداد1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  شهریور1392  -  

مهر1392  -  آبان1392  -  آذر1392  -  دی1392  -  

بهمن1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  مرداد1393  -  شهریور1393  -  

مهر1393  -  آبان1393  -  آذر1393  -  دی1393  -  

بهمن1393  -  اسفند1393  -  فروردین1394  -  اردیبهشت1394  -  

خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  مهر1394  -  

آبان1394  -  آذر1394  -  دی1394  -  بهمن1394  -  

اسفند1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  

تیر1395  -  مرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  فروردین1396  -  اردیبهشت1396  -  خرداد1396  -  

تیر1396  -  مرداد1396  -  شهریور1396  -  مهر1396  -  

آبان1396  -  دی1396  -  بهمن1396  -  اسفند1396  -  

فروردین1397  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  مرداد1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  اسفند1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com