اطلاعیه مطبوعاتی
حقوق زندانیان غیرایرانی رعایت شود 16/4/1390
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: گزارشگران حقوق بشر کردستان طی اطلاعیه ای وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی و امنیتی غیرایرانی را به قرار ذیل تشریح نموده است. در همین رابطه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز بیانیه ای صادر کرده که در پی می آید:
بیشتر

  اطلاعیه مطبوعاتی
تمامي فعاليت هاي سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد 2/4/1390
دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار اطلاعیه ايي با تاكيد بر اينكه محمد صديق كبودوند رئيس اين سازمان مي باشد و در حال حاضردوران محکوميت زندان را می گذراند و اجلال قوامي نيز سخنگوي اين نهاد حقوق بشري است ، افزوده است : تمامي فعاليت هاي اين سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد.

متن كامل اطلاعيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در پي مي آيد :
تمامي فعاليت هاي سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد
علي رغم فشارها و محدوديتهايي كه در داخل کشوردر طول چند سال اخير فزوني يافته است ، شاهديم كه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در حد توان خود و باتوجه به فضاي خاص حاكم بر كشور كه بر همگان واضح و مبرهن است ،موجی از فشارها و تهديدهايي از جانب جرياني خاص موازي با جريانات اقتدارگرا بر سازمان براي اثرگذاري بر فعاليت هايمان كه در قالب تخريب ، توهين و... بود صورت گرفت . در تازه ترين اقدام بيانيه يي از جانب تعدادي با عنوان هيات اجرايي سازمان در يكي از سايت ها انتشار يافته است كه بدور از هرگونه موازين اخلاقي و حرفه ايي از جانب صادر كنندگان اين بيانيه مي باشد.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان اينگونه مسايل را صرفا در چارچوب يك استراتژي شكست خورده تعريف مي نمايد و تاكيد مي نمايد كه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان هيچ گونه نماينده ايي به عنوان هيات اجرايي كه امضا كنندگان اين بيانيه مي باشند در خارج از كشور ندارد و جناب آقاي محمد صديق كبودوند به عنوان رئيس اين نهاد و آقاي اجلال قوامي نيز سخنگوي اين سازمان مي باشند . سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان بيان مواضع و ديدگاههاي خود را تنها از طريق وب سايت رسمي و سخنگوي آن اعلام مي نمايد كه خارج از اين چارچوب هرگونه اظهار نظري با نام اين سازمان فاقد اعتبار است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
1تير1390
22ژوئن2011

به زودی اطلاعيه ای از طرف خانواده آقای محمد صديق کبودوند به عنوان مطلع و همچنين آقای کبودوند به عنوان رئيس سازمان در هفته های آتی در اين زمينه منتشر خواهد شد.
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

فروردین1388  -  تیر1388  -  شهریور1388  -  مهر1388  -  

اسفند1388  -  فروردین1389  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

آبان1389  -  آذر1389  -  دی1389  -  اسفند1389  -  

فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  خرداد1390  -  تیر1390  -  

مرداد1390  -  شهریور1390  -  آذر1390  -  دی1390  -  

بهمن1390  -  فروردین1391  -  اردیبهشت1391  -  خرداد1391  -  

تیر1391  -  مرداد1391  -  شهریور1391  -  دی1391  -  

بهمن1391  -  فروردین1392  -  تیر1392  -  مرداد1392  -  

شهریور1392  -  مهر1392  -  دی1392  -  بهمن1392  -  

فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  تیر1393  -  آبان1393  -  

آذر1393  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  فروردین1395  -  

اردیبهشت1395  -  خرداد1395  -  دی1395  -  اردیبهشت1396  -  

خرداد1396  -  شهریور1396  -  فروردین1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com