بیانیه عمومی
درگيريها را متوقف كنيد و آرامش را به منطقه بازگردانيد 28/4/1390
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي از دولت جمهوري اسلامي ايران و نيز حزب حيات آزاد كردستان ( پژاك) خواست تا هرچه سريعتر درگيريها را متوقف كرده و آرامش را به منطقه بازگردانند . در اين بيانيه بر نگراني عميق اين نهاد حقوق بشري از وضعيت ساكنان غير نظامي در دامنه و اطراف قنديل تاكيد شده و آمده است : توپ باران و گلوله باران ساكنان غير نظامي اطراف درگيري كه كودكان ، زنان و پيرمردان بي دفاعي هستند مصداق بارز نقض كامل قوانين و پروتكل ها و ميثاق هاي مربوط به اسناد ژنو و درگيريهاي مسلحانه مي باشد
بیشتر

  بیانیه عمومی
مسئولان به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد اعتصابي توجه نمايند 7/4/1390
دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از مسئولان جمهوري اسلامي با انتشار بيانيه يي خواست كه نسبت به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد به نامهاي : انور خضري ، كامران شيخي و سيد ابراهيم سيدي كه قريب به يكماه است دست به اعتصاب غذا زده اند توجه نمايند و نگراني كه بابت سلامتي آنها وجود دارد را برطرف نمايند . متن كامل بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به اين شرح است :
مسئولان به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد اعتصابي توجه نمايند
سه زنداني سياسي كرد به نامهاي : انور خضري ، كامران شيخي و سيد ابراهيم سيدي قريب به يكماه است در اعتراض به شرايط نگهداري خود در ميان زندانيان عادي كه جرايمي نظير : تجاوز به عنف ، قتل و قاچاق مواد مخدر دارند ، دست به اعتصاب غذا زده اند . در اين مدت متاسفانه شاهديم كه مسئولان امر به خواسته ها و وضعيت نامناسب جسمي آنان كه بر اثر اعتصاب غذا به تحليل رفته است توجهي ندارند ؛ اين در حاليست كه مدتي پيش نيز سه زنداني ديگر به نامهاي رمضان احمد كمال ، داوود عبداللهي و رمضان سيدي هنوز در ميان زندانيان عادي نگهداري شده و به خواسته آنان مبني بر انتقالشان به بند زندانيان سياسي توجهي نشده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اظهار نگراني از وضعيت سه زنداني سياسي كرد اعتصابي از مسئولان قضايي مي خواهد تا نسبت به خواسته هاي آنان اقدام قابل توجهي را انجام دهد و خانواده هاي آنان را از نگراني برهاند.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان
8تير1390
29ژوئن2011
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

اردیبهشت1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  

خرداد1390  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  شهریور1391  -  

اسفند1391  -  فروردین1392  -  خرداد1392  -  مرداد1392  -  

آبان1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

اردیبهشت1394  -  خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  آبان1394  -  آذر1394  -  بهمن1394  -  

فروردین1395  -  خرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  

شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  دی1396  -  

بهمن1396  -  اسفند1396  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com