بیانیه عمومی
محمد صدیق کبودوند ، شایسته جایزه صلح نوبل است . 29/12/1392
بیشتر

  بیانیه عمومی
ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد 16/12/1392
بیشتر

  بیانیه عمومی
بیانیه سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر در چهارمین سالگرد یازدهم اسفند ماه 11/12/1392
بیشتر

  بیانیه عمومی
فشار بر زندانیان و تبعید آنها رامتوقف کنید. 5/12/1392
بیشتر

  بیانیه عمومی
محمد صدیق کبودوند ، شایسته جایزه صلح نوبل است . 29/12/1392
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  دی1387  -  بهمن1387  -  اسفند1387  -  

اردیبهشت1388  -  تیر1388  -  مرداد1388  -  شهریور1388  -  

مهر1388  -  اسفند1388  -  شهریور1389  -  مهر1389  -  

دی1389  -  بهمن1389  -  فروردین1390  -  اردیبهشت1390  -  

خرداد1390  -  تیر1390  -  مرداد1390  -  شهریور1390  -  

مهر1390  -  اردیبهشت1391  -  تیر1391  -  شهریور1391  -  

اسفند1391  -  فروردین1392  -  خرداد1392  -  مرداد1392  -  

آبان1392  -  اسفند1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

خرداد1393  -  تیر1393  -  بهمن1393  -  اسفند1393  -  

اردیبهشت1394  -  خرداد1394  -  تیر1394  -  مرداد1394  -  

مهر1394  -  آبان1394  -  آذر1394  -  بهمن1394  -  

فروردین1395  -  خرداد1395  -  آبان1395  -  آذر1395  -  

دی1395  -  خرداد1396  -  تیر1396  -  مرداد1396  -  

شهریور1396  -  مهر1396  -  آبان1396  -  دی1396  -  

بهمن1396  -  اسفند1396  -  اردیبهشت1397  -  تیر1397  -  

شهریور1397  -  مهر1397  -  آبان1397  -  آذر1397  -  

دی1397  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com