نامه سرگشاده
به اعتصاب غذا پایان دهید 25/8/1391
دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی نامه ایی سرگشاده از دولت ترکیه درخواست کرد که نسبت به حفظ جان اعتصاب کنندگان مسئولانه گام بردارد و از اعتصاب کنندگان کرد نیز درخواست کرد به اعتصاب غذا پایان دهند.
متن این نامه ی سر گشاده در پی می آید.
به اعتصاب غذا پایان دهید
دولت ترکیه مسئولانه گام بر دارد.
نزدیک به 65 روز از اعتصاب غذای قریب به 700 نفر از زندانیان کرد در زندانهای ترکیه میگذرد که در این مدت جمعی از فعالان مدنی و سیاسی و حقو ق بشری از جمله لیلا زانا و برخی از شهرداران مناطق کردنشین نیز در اعلام همبستگی با این زندانیان به این اعتصاب غذا پیو سته اند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار نگرانی جدی و عمیق خود از وضعیت سلامتی اعتصاب کنندگان از دولت ترکیه درخواست میکند تا نسبت به تحقق خواسته های انسانی آنان مسئولانه گام بردارد.
سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان ضمن اظهار همدردی با اعتصاب کنندگان کرد و اعلام همبستگی با خواسته های انسانی آنان ،مصرانه درخواست مینماید تا برای حفظ جان خود به اعتصاب غذا پایان دهند چرا که وجدانهای بیدار و انسان دوست، ندای انسان طلبی و بشر دوستی آنان را با رساترین صدا شنید .
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
25آبان 1391
15 نوامبر 2012
بیشتر

  نامه سرگشاده
نامه ای سرگشاده خطاب به شش سازمان بین اللملی 15/8/1391

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به شش سازمان بین اللملی از جمله سازمان های دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و پزشکان بدون مرز نگرانی جدی و عمیق خود در خصوص بروز یک فاجعه انسانی در زندانهای ترکیه را به اتخاد اقدام جدی و عاجل فرا خواند.

سازمان دیده بان حقوق بشر

سازمان عفو بین الملل

سازمان گزارشگران بدون مرز

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر

سازمان جهانی مبارزه با شکنجه

سازمان پزشکان بدون مرز

صد ها تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی کرد که در زندان های ترکیه به سر میبرند از حدود 2 ماه پیش برای رسیدن به خواست ها و مطالبات طبیعی و انسانی یشان دست به اعتصاب غدا زده اند که در این مدت دولتمردان و مسئولان ترکیه هیچگونه توجهی نسبت به عملی ساختن خواست و مطالبات آنها نداشته اند و حال برخی از اعتصاب کننده ها و خیم گزارش شده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار نگرانی جدی و عمیق خود نسبت به سلامتی جسمی زندانیان اعتصاب کننده از تمامی سازمانهای یادشده و دیگر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مصرانه درخواست میکند نسبت به وضعیت این زندانیان کرد بی تفاوت نبوده و از بروز یک فاجعه انسانی در زندانهای ترکیه جلوگیری نمایند و اقدامات جدی در این خصوص را انجام دهند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

دوشنبه 5نوامبر 2012
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1387  -  بهمن1387  -  اردیبهشت1388  -  خرداد1388  -  

شهریور1389  -  آذر1389  -  دی1390  -  فروردین1391  -  

اردیبهشت1391  -  شهریور1391  -  آبان1391  -  آذر1391  -  

بهمن1391  -  مرداد1392  -  فروردین1393  -  اردیبهشت1393  -  

مرداد1394  -  فروردین1395  -  اردیبهشت1395  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com