ازادی و یک زندگی انسانی حق ابتدایی همە انسانهاست همه
05/08/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
سوریە در یک بحران سیاسی و اجتماعی بزرگی قرار گرفتە است و بە طرف چنگی ناخواستە میرود، در این میان گروهای وابستە بە القاعدە  مانند گروهک  دولت اسلامی عراق، بیلاد شام و گروە النصر  در تلاشند تا قوانین  کهنە پرستانە ۆ غیر انسانی خود  را با زور در منطقە پیادە کنند و در این میان با غیر انسانیترین شیوە ممکن بە مانند سر بریدن مردم بی دفاع فضایی پر از خوف و ترور در میان جامعە بوجود بیاورند تابدین طریق ترس و واهمە را در میان جامعە پروا دهند و هر صدای ازدی خواهی و انسانی را در گلو خفە کنند.


در این میان  کردها  کە در این مدت کوتا بعد از کوتاە شدن دست حکومت بشار اسد در منطقە  بە شیوەایی دمکراتیک منطقەرا ادارە کردەاند و این تنها نیروی دمکرات  توانستەاند پیشاهنگی باشند برای دمکراتیزە کردن جامعە انجا.


همانگونە کە در ٢٨ مرداد از طرف کهنەپرستان حکومت اسلامی ایران  جهاندی بر علیە ملت کرد صادر کرد و بە هزاران نفر مردم غیر نظامی را قتل عام کرد، امروز نیز از طرف کهنە پرستان و تروریستهای سلفی طرفدار القاعدە کە از طرف دولت ترکیە پشتیبانی میشوند و بە سوریە فرستادە میشوند  و دست بە کشتار و قتل عام در منطقە کردەاند.


ما سازمانها و نهادهای مدنی زیر پشتیبانی خود را کە خواستهای دمکراتیک  مردم کرد در شرق کردستان و مردم سوریە اعلام میداریم و حملە های غیر انسانی و دور از حقوق بشری گروهای تروریستی را محکوم میکنیم و  در همین راستا خواهان این هستیم کە   سازمان ملل ، اتحادیە اروپا، سازمان صلح جهانی هر چە زوردتر  کمسیونی  بە منطقە ارسال کند و  از دولت ترکیە خواهان باشد تا سریعا از دست از  پشتیبانی  از گروهای تروریستی بردارد و مرزهای ترکیە را برای سازمانهای کمک رسانی  باز گدارد تا غذا و دارو و پوشاک بە دست مردم برسد، این  حرکت سازمانهای جهانی میتواند از یک تراژدی همانند دارفور جلوگیری کند و همزمان مانع یک جنگ داخلی خونالود شود.


در همان راستا  بی طرفی  رسانەهای خبری اروپایی کە خود را ازاد طلقی میکنند نیز نگرانیهایی برای ما سازمانهاو نهادهای حقوق بشری  ایجاد کردە است کە چرا در رابطە با وضعیت نابسامان مطقە  و صدای ازادیخواهانەی ملت کرد را،  و همچنین  اقدامات تروریستهای طرفدار القاعدە را منعکس نمیکنند  زیرا کە تروسیتهای افراطی خطری جدی هستند برای دمکرایتیزە شدن در منطقە  و تمام احاد بشری.


سازمان حقوق بشر کرد-اروپا


حقوق زن کرد


کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی


فدراسیون زندانیان سیاسی کردستان


کمیتەی زرتشتیان کردستان


انجمن زنان اذرمهر


کووردساید واچ( چاک- کمیتەی سوئد)


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com