بهزاد خوشحالی: يقين دارم "کبودوند" تنها نخواهد ماند دیدگاه سازمان
27/06/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


30 ژوئن، براي پشتيباني سراسري از "کبودوند" و تمامي زندانيان دربند

1. هرگونه تعلق خاطر نسبت به انسان، متضمن تعلق خاطري نسبت به خود، جامعه و ملت نيز هست و هنگامي که اين تعلق خاطر، به صورت "يک امر ارزشي" و همچنين "تکليف نگر"، نهادينه شود، به وضعيتي متحول خواهد گشت که به آن به عنوان "يک ملاحظه ي اخلاقي" مي توان نگريست. به همين ترتيب است که اين ملاحظه ي اخلاقي را مي توان با "مصلحت سنجي شهروندان" به يک "تناسب قاعده مند" فراتر برد تا آن جا که انسان ها مي توانند در اين فراگرد و به حرمت "رويکرد اخلاقي مصلت انديش" ناگزير از "جانفشاني" نيز شوند و اين گونه است که ارزش گرايي براي يک جامعه ي ملي بر بنيادهاي حقوق و آزاديخواهي، به آفرينش مبتني بر منش و کردار خواهد انجاميد و وظيفه شناسي و مسووليت را به معياري براي ارزشگذاري مردمان، فراتر خواهد برد.

2. "محمد صديق کبودوند" جان اين کلام است که ارزش گرايي يک جامعه ي ملي را بر بنيادهاي حقوق و آزادي خواهي، به آفرينش منش-بنياد و کردار-بنياد آراست و مسووليت و وظيفه شناسي را به معياري براي ارزشگذاري فراتر برد.

"کبودوند" چه آن هنگام که در جامه ي روزنامه نگار، از دردهاي يک ملت نوشت و از واژگان، اخلاق مبتني بر فضيلت و جهت گيري غالب انساني را قاعده کرد، چه آن سان که با "ممنوعيت قلم"، فعاليت هاي ارزشگذار، ارزش انديش، ارزش مدار و تکليف محور خود را به سوي "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان" رهنمون شد تا "ستم قضايي" و قضاوت بيداد" را به نام "قانون"، به چالش بخواند، چه آن زمان که در پاي بند اسارت و آزار و محکوميت، جامه ي دروغين عدالت نشان جمهوري اسلامي را با نشان دادن "شمشير مرصع عدالت کش" و "ترازوي پوسيده ي فرشته ي سياه بي عدالتي" -عريان- به افشاگري برخاست و چه اکنون، که با به اشتراک گذاشتن جان و گذشتن از خود، تلاش مي کند بنياني بر اخلاق و عدالت، بنياد بگذارد، پهناي زندگي خود را به فضيلت،عدالت و حق خواهي آذين بسته است.
"کبودوند" اکنون فراتر از قانون ناعدل باور، ناعدل کردار و ناعدل پرور، خود، سرور عدالت محوري، عدالت انديشي و حقوق محوري است و در اين روزهاي سختي و رنج، در تلاشي تمام و کمال براي پاسداشت خقوق بشر، حتي جسم خود را نيز به عدالت هديه مي بخشد بلکه منش فضيلت مندانه ي انسان را اعتلا بخشد و سرانجام، عدم خشونت، راستي، دوري از خشم، وارستگي، آرامش در پناه قانون، خويشتنداري، فداکاري، و سرانجام عدالت را براي "قانون ستم" و "ستم قانون" به ارمغان آورد.

3. بايد به ياري "کبودوند" شتافت، بايد "نشان داد" که او تنها نيست و بايد "نشان کرد" که در نبرد "عدالت" و "قانون ستم" و در کشاکش "حقوق" و "ستم قانون"، يک ملت در کنار "کبودوند" است.
يقين دارم که او تنها نخواهند ماند

30 ژوئن، براي پشتيباني سراسري از "کبودوند" و تمامي زندانيان دربند
(بهزاد خوشحالي/ 6تير1391)

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com