هزينه به خطرافتادن جان زندانيان بند۳۵۰ به عهده مسئولان است! دیدگاه آزاد
01/05/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
محمد سجاداحمدیهزينه به خطرافتادن جان زندانيان بند۳۵۰ به عهده مسئولان است!

آنچه انسانيت رامعنامى بخشدعشق است.عشق به هم نوعان وديگرابنابشر.وهمين عشق برترى بخش انسان برديگرجانداران اين کره خاکى شده است.درچندروزاخيرآنچه درصدرخبرهاجلب توجه ميکرداستعفاى داوطلبانه نخست وزيرکره جنوبى به دليل غرق شدن کشتى وکشته شدن بيش ازسيصدتن بود.

 
ازسوى ديگرناخداوديگرخدمه نيزبه اتهام سهل انگارى دربازداشت بسرمى برند.اين رخدادجدا ازاندوه جان کاهى که

به دليل ازدست دادن جان چندين انسان بى گناه دارد،حاوى پيغامى براى بسيارى ازمسئولان بود.اقدام نخست وزيرکره جنوبى نشان دادکه وى خودرا مقيد به رعايت وپاسدارى ازحقوق شهروندانى مى دانسته که کرسى رياست رابه امانت وى گذاشته اندودرپى اين واقعه تاسفبارخودرامستحق عزل سمت خويش مى دانست.همين تفاوتها درديدگاههاونگرشهاست که باعث مى شودبرخى نظامهاى حاکم توسط مجامع حقوق بشرى موردتقديرقرارگرفته ونظامى ديگرمتهم به نقضحقوق بشرشود. درپى حادثه بند۳۵۰ ،نه تنهامسئولان امرمنکرهرنوع برخوردمنجربه صدمه ديدن زندانيان شدندبلکه،هيچ يک مسئوليت آن رابه عهده

نگرفته ودرنهايت تقصيررابرگردن زندانيان نهادندهيچ کس حاضربه پاسخ گويى به مادررنج کشيده اى نشدکه باديدن پيکرمصدوم فرزندش قدرت ايستادن برپاهايش راازدست داد. هيچ مسئولى استعفانداده هيچ خاطى برکنارنشد.فقط زندانيان،خانواده هاورسانه هامتهم به دروغگويى شدند.پس رعايت حقوق زندانيان وحفظ جان آنان برعهده کدام مقام مسئول است

که درمواقع اهمال موردمواخذقرارگيرد؟


محمد سجاداحمدی


عضو سازمان حقوق بشرکردستان     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com