دو مقاله کوتاه از محمد سجاد احمدی دیدگاه آزاد
26/05/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

چه کسی صدای جوانان کرمانشاهی را خواهدشنید


شاید این چندسطرتکرار مکرراتی باشد که بارها فریادزده  شده ،وسطرها درموردش قلم فرسایی شده اما ....


آزادی درانتخاب شغل ازجمله حقوق مسلمی است که درمفادجهانی حقوق بشربه صراحت به آن اشاره شده است اما اعلام رسمی کسب رتبه سوم بیکاری استان کرمانشاه درکشور گویای عدم توجه مسئولان به تامین این حقوق به حق ومسلم است.


بسیاری ازجامعه شناسان ونظری پردازان براین عقیده هستندکه بیکاری سرخط اغازین بسیاری ازمعظلات اجتماعی است.


کاهش امید به زندگی ،مهاجرتهای بی رویه و اعتیاد،طلاق وبسیاری از بزه های اجتماعی ماحصل عدم اشتغال یا مشاغل کاذب است.


کرمانشاه که ازحیث جغرافیایی،سیاسی،وداشتن منابع طبیعی درموقعیت ممتازی قرارداردوقاعدتا،بایدبستری مناسب برای رشد وشکوفایی معاریای اجتماعی ،اقتصادی شهروندان وبه خصوص جوانان باشد.


اما متاسفانه تمامی این ویژگی ها به دلیل سوء مدیریت وعدم توجه مسئولان خود به معضلی بزرگ مبدل گشته است.


براساس تحقیقات میدانی فعالان حقوق بشر کردستان ،هرروز شاهد کاهش امید به زندگی وعدم تمایل به ازدواج به دلیل نداشتن افقی روشن درمیان جوان کرمانشاهی هستیم.


ازسوی دیگرهمین امرباعث شده که بسیاری از جوانان وابستگی ها ودلبستگی هایشان را وا نهند ودرپی کسب حداقل ترین معیارهای زندگی ،سختی وغم غربت رابرجان خریده وراهی مرزهایی شوند که نمی دانند چه فردایی درانتظارشان است.


  


معضلی به نام عدم حمایت ازحقوق ملتی ستم دیده هم چنان باقی است


بیش ازیک قرن است که نظریه تفکیک قوای مونتسکیو پادرعرصه حقوق وسیاست نهاده است.


بررسی نظریه تفکیک قوا مارابه چنداصل مهم رهنمود می سازد:نخست انکه پس ازسیطره نظریه منتسکیو،شاهد کاهش تجمیع قدرت دردست یک نفر ی انهادخاص بوده ایم.امامهم ترین رهیافت این نظریه افزایش سهم مردم درتعیین سرنوشت حقوق خود آنهاست که آن رابه وکالتی مشروط به دیگران سپرده اند.


درعصرحاضردرجوامع انسانی،هرفردی دارای حقوق به حقه شهروندی است که نمایندگان به عنوان وکلای آنها ملزم به کسب ،حفظ ورعایت این حقوق هستند. امامتاسفانه درصده حاضردرجوامع جهان سوم شاهد این هستیم که نمایندگان وظیفه اصلی خو درا فراموش کرده وبه جای اینکه درکنارملت وحقوق آنها باشند و درروی آنها درپی کسب منافع شخصی هستند.به هررواین چند سطربهانه ای بود برای بیان رویدادی که بارها شاهد آن بوده ایم.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com