درخواست انور حسین پناهی از آقای کبودوند برای پایان دادن به اعتصاب غذایش دیدگاه آزاد
29/05/2016 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


بە عنوان یک زندانی سیاسی سابق کە خود نیز قربانی بی عدالتی و اعمال سلیقە نهادهای امنیتی بە جای قانونمداری بودەام. ضمن حمایت خویش از خواستهای قانونی محمدصدیق کبودوند، با توجە بە شنیدن صدای وی توسط مردم کردستان و ایران، نهادهای حقوق بشری و سازمانهای سیاسی از ایشان درخواست مینمایم کە اعتصاب طولانی مدت خویش را کە هر لحظە ایشان را با خطر اتفاقی ناگوار مواجە کردە است، متوقف نماید.


همچنین ضمن قدردانی از کبودوند و ارج نهادن بە همە خدمات و مبارزات وی، ایشان را سرمایە ملی گرانبهایی می دانم کە برای احقاق حقوق قانونی و حقە مردم کردستان، بویژە فعالان در بند وجود وی بسیار ضروریست و بایستی زندە بماند. بە همین خاطر با توجە بە بحرانی تر شدن وضعیت جسمانی کبودوند، عاجزانە از ایشان تقاضا می کنم بە اعتصاب غذای خویش پایان دهند.


انور حسین پناهی تهران یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ - ۲۹ مه ۲۰۱۶     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com