تاکید بر ایدەها؛ درخواست توقف اعتصاب غذای کبودوند گزارش هفته
01/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
بیانیە شمارە ٣ کمپین حمایت از کبودوند

بیانیە شمارە ٣ کمپین  حمایت از کبودوند


 کمپین پشتیبانی از محمد صدیق کبودوند، دبیر زندانی سازمان حقوق بشر کردستان در ادامە حمایت از خواستەهای این سمبل حقوق بشر، بار دیگر از  می خواھد کە با اقدامات مناسب به حمایت ھای خود از وی ادامە دهد، بە شکلی کە بتوانیم صدای حق خواھی ایشان و جامعه‌ی کردستان را ھر چە رساتر بە گوش جھانیان و تمامی وجدانهای بیدار رسانده‌ و بر حقوق انسانی خود و وفاداری به‌ فرزندان خویش تاکیدی دوباره‌ کرده، و نیز این پیام را دوباره‌ برسانیم کە تحت ھر شرایطی فرزندان این سرزمین کە برای آزادی و حقوق ملت خود مبارزە می کنند تنها نخواهد نماند.


 تا زمان تنظیم این بیانیه،‌ آقای کبودوند با وجود بیماریهای شدید و زندگی توام با فشار در زندان برای تاکید بر حقوق انسانی، در ٣٦ مین روز اعتصاب غذای خود به‌ سر می برد و به‌ گونه‌ی مشخص جان ایشان با خطر جدی روبروست. اما ما همراه با خانواده‌ی ایشان و به‌ عنوان یاران او ضمن تاکید بر وفاداری به‌ ایده‌ها، مقاومت و مبارزاتشان و نیز همزمان با تاکید بر ادامه‌ی مبارزه‌ تا تحقق کامل حقوق انسان فارغ از هر هویتی به‌ محمد صدیق کبودوند و دیگر یارانی که‌ برای حمایت از وی در شهرهای کردستان و در تبعید دست به‌ اعتصاب زده‌اند و همدل و همصدا با یاران دیگری که‌ نگران و همدل با مسئول سازمان حقوق بشر کردستان هستند، خطاب به‌ ایشان می خواهیم تاکید کنیم که‌:


 یار گرامی! صدای ما دیگر باره‌ از گلوی شما به‌ گوش جهانیان رسید و امیدهایتان دوباره‌ درخشیدند و دوباره‌ پیمان ما با شما و آزادیخواهی تازه‌ شد وعلیرغم هرگونه‌ رفتار حاکمیت، شما و یارانتان دیگرباره‌ پیروز شدید. لذا ما به‌ عنوان یارانتان از شما می خواهیم که‌ به‌ اعتصاب غذای خود پایان دهید و ما کنشهایمان را در وفاداری به‌ ایده‌هایتان ادامه‌ خواهیم داد. ما باز دیدیم که‌ مردم و جامعه‌تان شما را تنها نخواهند گذاشت و ما نیز تنها نیستیم، اگرچه‌ دیوارها بخواهند ما را محدود و ساکت و منزوی و از همدیگر دور کنند.


ما ایده‌هایتان را پی خواهیم گرفت واگرچه‌ شما گفتید: «این کمترین بهایی است که باید در راه آزادی بپردازم»، تاکید می کنیم امروز وجود شما، برای «پژمان»، خانواده تان و مردم کردستان ضروری است و ما همیشه‌ حضور شما را لازم داریم. زیرا این جامعه مثل همیشه‌ به‌ چون شما نیاز دارد…


کمپین  حمایت از کبودوند


 ١ژوئیە ٢٠١٢ /١١ تیر ١٣٩١     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com