وضعیت تاسف بار پناهندگان در ترکیه گزارش ماه
04/09/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

وضعیت تاسف بار پناهنده گان در ترکیه


کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل در ترکیە فعالترین شعبە این سازمان در خاورمیانە است بنا بر گزارش این سازمان  حدود ٢٥ تا٣٠ هزارنفر پرونده خود را بە سازمان ملل ارائە کرداند .این پناهنده گان از کشورهای مختلف ازجملە ایران ،عراق، افغانستان ،سودان ،سومالی وازهمە مهمتر سوریه ای های آوارە است کە بە خاطر وضعیت جنگی بە صورت جمعی وارد ترکیە شدەاند و بیشتر در نوار مرز جنوبی ترکیە اسکان دادە شدەاند. این افراد زیر نظر کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل هستند کە شعبەهایی در شهرهای هاتای(اسکندرون) اورفە وغازی عنتب بە مشکلات آنها رسیدگی میکنند. از زمان هجوم گستردە آوارگان سوری وضعیت پناهجویان ایرانی مقیم در ترکیە دچار تغییر شدە است و طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی بە پروندە آنهادر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را در پی داشته  که با توجه به وضعیت معیشتی اسفبارپناهنده گان در ترکیه نگرانی شدید آنها رادر پی داشته است.


بخشی از پناهجویان ایرانی درترکیه فعالان سیاسی ،مدنی ،دانشجویی وحقوق بشری هستند کە بعد از تحولات سال١٣88 بە صورت گستردە از کشور خارج شده اند ، این افراددر ایران زیر شدیدترین فشارها بودە و بسیاراز آنها از زندانیان سیاسی ویا کسانی هستند کە تحت تعقیب نهادهای امنیتی هستند اغلب این افرادهواداران اپوزسیون ویا فعالین ملیتی و طرفداران جنبش سبز وفعالین زنان هستند.

بخش دیگر اقلیتهای دینی همچون نوکیشان مسیحی و بهایی ها هستند کە بەدلیل تبعیص و آزار و دستگیری مجبور بە ترک ایران شدە اند ودر نهایت پناهندگان اجتماعی جنسی و یاهمجنسن گرایان هستند کە شدیدا با آنها در ایران برخورد می شود، بە نظر میرسد تعداد آنها چندین هزار نفرباشد.

چگونگی بررسی وضعیت یک پناهجو در ترکیه بە این صورت است کە هنگام معرفی پناه جو بە کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل، این سازمان با ثبت نام پناهجو تاریخ پیش مصاحبە و برگە معرفی بە پلیس ترکیە در یکی از شهرهای این کشور را بە او میدهند کە بعد از پیش مصاحبە شمارە کیس و تاریخ مصاحبە اصلی را مشخص می کنند وبدین ترتیب زمینه معرفی او را بە کشوری دیگر فراهم میکنند. در سالهای قبل چنانچە پناهجویی مراحل پروندەاش نرمال پیش میرفت از ٩ ماه تا ١سال ونیم طول میکشید اما الان فاصلە بین یک مرحلە تا مرحلە دیگر بسیار طولانی شدە است برای نمونە از معرفی پناهجو تا مرحلە پیش مصاحبە تاریخ تعین شدە توسط کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل از ٧ ماە تا یک سال وبرای کسانی کە با پاسپورت از کشور خارج شده اند پیش مصاحبە از١٠ ماە تا ٢ سال طول میکشد واین  برای پناهنده گان بسیار طاقت فرسا شده بە صورتی کە بسیار از آنها دچار افسردگی میشوند تاجایی که چندین  مورد خودکشی اتفاق افتادە است .

ازجملە مشکلات پناهجویان بلاتکلیفی و آیندە نامشخص است کە بسیار بر روان آنها تأثیر میگذارد این بلاتکلیفی اخیرا بە دلیل طولانی شدن روند بررسی پروندە بسیار دشوارتر شدە است تا جایی که  تعداد زیادی از آنها از ٢ تا ١٣ سال است بە دلایلی قادر نیستند بە کشور ثالث بروند ،از جملە کسانی کە با داشتن قبولی کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل با بلا تکلیفی طولانی روبرو هستند و سالهاست در فلاکت بسر میبرند .

مشکل دیگر  پناهجویان نداشتن حق کار است ، طبق قوانین ترکیە پناهجویان حق کار ندارند و کسانیکە بە صورت قاچاق در این کشور کار میکنند بسیار ارزانتر و ظالمانە باآنها برخورد میشود هرچند کە تعداد بسیار کمی ازپناهجویان میتوانند بە این کارها هم دست یابند، این افراد در بازار سیاە با دستمزد بسیار نازل مشغول کارمیشوند و در مواردی مزد آنها را بە دلیل عدم حمایت قانون از آنها توسط کارفرمایان حیف و میل میشود. از طرف دیگر سقوط ارزش پول ایران ونیز دشواری انتقال پول ازایران وضعیت این پناهجویان را بە صورت نگران کنندەای فلاکت بار کردەاست .


سه شنبه 4سبتامبر 2012


گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان/ ترکیه


 


 


قابل توجه رسانه های اطلاع رسانی     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com