بازداشت وزندانی شدن فعال حقوق بشردر سنندج خبر
05/04/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


سنندج: یک فعال حقوق بشر کرداهل شهرستان سقز به نام محی الدین آزادی توسط نیرو های امنیتی در شهرستان سنندج بازداشت شد.


خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:محی الدین آزادی فعال حقوق بشر حدود 2 هفته پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و همرا وسایل شخصی از جمله کیس کامپیتور به اداره اطلاعات شهرستان سنندج انتقال داده شد.وی دو روز گذشته به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت .از اتهامات نامبرده هیچ اطلاعی در دست نیست.


محی الدین آزادی از اعضای فعال سازمان حقوق بشر کردستان بود که سابقا با این سازمان همکاری میکرد. 


یکشنبه 16فروردین ماه 1387


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com