بيانيه طرح مطالبات دانشجويان كرد توسط اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كرد خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

امروز 2 خرداد و در آستانه ي دهمين انتخابات رياست جمهوري ايران بيانيه طرح مطالبات دانشجويان كرد توسط اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كرد انتشار يافت. اين بيانيه كه به امضاي اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كرد استان هاي كردستان ، كرمانشاه ،آذربايجان غربي ، اصفهان ، قزوين و مجموعه اي از فعالين دانشجويي كرد دانشگاه هاي تهران رسيده است ،در پنج بخش اصلي مطالبات سياسي ، حقوق بشري، اقتصادي، صنفي – دانشگاهي و رفع محروميت از مناطق مرزي و جنگ زده تهيه و تنظيم گرديده است.متن كامل اين بيانيه به شرح زير است.


 


 


نفيِ حرامزدگي در تنفسي مصنوعي


 


خواستيم گزاره ي انتخاب بين بد و بدتر را به زباله دان تاريخ بيندازيم اما خود به زباله دان انداخته شديم. اين بهار معلق فرصتِ تنفسي مصنوعي است تا يك بار مصرف نباشيم.فرصت فوريت است : فوريتِ فرم نه در فريب خوردگي بلكه در خوردنِ كفگير راديكاليسم به تهِ ديگ توده و بر جاي ماندن كفِ آرمان هاست.


فرا روي از فرم،فرو روي به لاك خود،فرار به جلو و فراموشي خاطره نيست.بيشتر فرمان به فرياد است تا فرجامي يا فردايي.


در اورژانس فرصت هاي تاريخي اولويت در اقدامي فوري و فرمي براي نجات از بن بست است تا فراغتي فراهم شود براي فهميدن چرايي و چگونگي رسيدن به بن بست و بازيافت محتواي فرم هاي مصرفي درسوژه هاي تاريخي كه يك بار مصرف نيستند.


اعتراف به آفتابگردان بودن به علت آفتاب كار بودن ماست اما اشعه هاي آفتاب ما ،يكي مانده به طلوع فجر كاذب است و همان يك اشعه آخرين شعله اميد است براي فراروي از فقر و فرق، در ماهي كه راه ها همه بن بست اند.


اگر در دوي خرداد جُوهاي بورژوازي در جَوﱢ هاي گفتماني دمكراسي خواهي و جامعه مدني بر مزارع شيار خورده توسط مشروطه خواهي و مدرنيته ايراني سبز شدند، يك شَبه و در يك شب تاريخي با شليك سه تير و سم پاشي پوپوليسم توسط سربازان، در جوﱢ عدالت خواهي زرد شدند و خشكيدند. محصول همان نان جُو بود و جَوﱢگيري. چهره هاي سرخ زرد شدند و پژمردند و جَوﱢگيريها تبديل به جلوگيري و هر نوع گيري.


اگر خاتمي، حاتمي بود كه يك راي از آبروي صندوقي خود را خرج ملت نكرد مسئوليت دفع تاريخي حاصل از خالي ماندن شكم صندوق ها هم با ماست و با مسماست.


جُوزرداني ديگر آمده است اما ما براي آن زمستان ها كه گذشت نامي و نشاني داريم: دوي ما دوي ديگري نيست، دوي ديگري است در ماهي كه چراغ سال ماست. در راه بندانِ سنت و آغاز مدرنيته ي ما، چراغ هاي راهنماي عبورهاي تاريخي مان از خيابانهاي مدرنيته نصب شده اند و ستاره ها، راهنماي افق تاريخي مان هستند اما در همان راه بندان و با يك دگرگوني چراغ ها سرنگون و ستاره ها خاموش شدند. عكس يادگاري ما از اين عبور لباسي نظامي بر تن دارد و عمامه اي سفيد بر سر. شايد اين تناقص تضمين بقاي ماست براي عبور به سوي افق.


ستاره ها و چراغ هاي راهنماي ما بر سر دارها ي خيابان نصب و در افق درخشانند هر چند در دوره اي نور افكن هايي بودند بر چشمان مان براي شكارهاي ايدئولوژيك و حال فانوس هاي با فاصله و به پِت پِت افتاده اي هستند كه از خون خلق در رگ هايشان جاري نيست و در حالي كه حال همه ي ما بي حالي است.


هر چند آگاهيم با بزرگ شدن  خرده بورژوازي شب نامه ها خُرد شدند و توسط صندوق هاي راي خورده شدند و نيز پدرانمان پشت چراغ هاي قرمز فرو شده در خاكمان پير شدند و هر چند اين خاك داراي پستي و بلندي هاي تاريخي بسياري است اما باور داريم انسانهاي خاكي اش بر بلندي هايش پست نبوده اند چراكه ما فرزندان خُرد اين آب و خاك نيستيم ما فرزندان خِرَدِ انسانيم.


مسئله بودن ما ناشي از اين سوال ناشيانه است:


آيا حق تعيين عبورها و افق هاي تاريخي بر اساس قوانين راهنماي بشري و دمكراتيك بودن رنگ چراغ هاست يا ديكتاتوري پليس در تعيين آن ها؟


سوار شدن بر آمبولانس انتخابات فرصتي است تا جنين جامعه مدني را به اورژانس تنفسي مصنوعي برسانيم،در اين فوريت نجات جان جنين با به صدا در آوردن آژير قرمز آرمانهاي انساني مهمتر از راستي روايت هاي راننده است.


فوريت فرم هم فرصتي است براي رفع توهم: هم از بيرون و هم از درون.


از بيرون :


ما برانداز نيستيم بلكه دست اندازي هستيم براي ماشين توتاليتاريسم و پا اندازي براي عبور جنبشي رهايي بخش.


الف- كار ما به جايي رسيده است كه پليس از سر ترحم و دلسوزي چراغ سبز نشان مي دهد. در ماهيت مچبندهاي سبز نيز بايد ترديد كرد چراكه دستبندهاي پُست مدرنيستي آهنيني هستند كه با مشاركتِ مجاهدين توسط سيدي خندان بر دستهايمان زده مي­شوند.


ب- بعد از خزان خرداد و در دوران رنگ زرد روزمرگي بسياري "گودو يي" را گدايي مي­كردند كه گمان مي­كردند با ماست اما او با منافع است.


ج- فوريت فرم وسيله ي جَوﱢگيري در فضاي فرادستانِ راه ليبراليسم نيست بلكه هدف هِژمونيك شدنِ گفتمانِ فرو دستانِ راه هاي ديگر است.


د- صندوق صدقات وسيله رسيدن به حقوق شهروندي نيست بلكه هدف و چشم انداز رسيدن به حقوق برابر انساني به وسيله ي صندوق هاي صادقي است.


و- هدف گدايي  گودو نيست بلكه گرفتن گارانتي است.


از درون :


ما پس مانده ي ژوليده­ي آرمانهاي كردستان نيستم.


الف- چشم اندازهاي كور  و معلولِِ اَحمار قانع و عَرعَرفاني هاي بي هش قابل كشفند اگر ما قابله ي چشم انداز ها باشيم.


ب- دكتر ترانزيتهاي تئوريك كه سنگين و پر مصرف و سر و صدا و دودند اما كُندند. آنها مي توانند به تريلرهاي توده وصل شوند.


ج- پادوپرايدهاي پراكتيك كه سبكند و كم مصرف و بي سر و صدا و دودند اما تند مي روند و چپه مي شوند. آنها بايد صداي اُرگ هايي را كه مي نوازند تا "عزيز" ها بخوانند و ساحل نشينان برقصند، كمتر كنند.


د- هر نوع پاني، پِهن ِ لمپنيسم و پوپوليسم است كه بر مزرع توده ها پَهن مي شود و پايان آن هلاك است و بوي گند.


و- هنوز درتپه ايم اما به خيال خام خود د­­­­ت­پ ايم. راهمان دور و سخت و خشك است.


سالها قبل و در اين دوازده خردادي هم كه گذشت با سيلي سرخ خون و زندان و سركوب صورت­هاي زردمان را سرخ نگه داشته ايم.در اين عبور هم براي رسيدن به افق نگاه مان به چراغ هايي است كه در اين خانه نصب و سوخته اند در ماهي بن بست.


با دو،شش ها در كنار هم است كه سال ما دوازده ماه دارد.


به‌ هار هاته‌وه‌


شارو شاخ ئاشت ده‌کاته‌وه‌.


 


و اينها مطالبات ماست براي رسيدن به مطلوبات


 


 1- سیاسی


1-1) از منظر جنبش دانشجویان کورد، ایران ایالتی با چشم انداز فدرال، بر اساس اصلاح و تغيير ظرفيت هاي قانون اساسي نظير اصل 48 براي رفع تبعيض اقتصادي واداره ي سياسي كشور تنها مسير تحقق حقوق اقليت هاي ملي ايران و توسعه پايدار است.


2-1) طرح آشتي ملي و حركت به سوي ديالوگ در فضايي دمكراتيك با نمايندگاني برخاسته از واقعيت سياسي كوردستان.


3-1)  وجود زندانی سیاسی نماد تحجر سیاسی و حذف دگراندیش است، با توجه به ادعای حاکمیت در باب ایده آل بودن جامعه و آرمان های خود ، رفع این تناقض ضروری می نماید.


یکی از شعارهای محوری کاندیداهای ریاست جمهوری ایجاد عدالت است هر حرکت عدالت خواهانه بدون وجود یک سیستم قضایی مستقل و دارای قوانین انسان محور، دستاوردهای متزلزل خواهد داشت. لذا خواست ما از رئیس جمهور آینده آن است که در کنار پرداختن به وظایف قوه مجریه تلاش نماید تا با همکاری سایر قوا به اصلاح سیستم قضایی ایران بپردازد. از موارد ضروری این اصلاح می توان به عناوین ذیل اشاره نمود:


الف) ازادي زندانيان سياسي، فعالين مدني و فعالين حقوق زنان.


ب) رفع ابهام از واژه هایی نظیر تبلیغ علیه نظام، مبانی اسلام و امنیت ملی و ..... که در سالیان گذشته به ابزاری در جهت حذف دگر اندیشان مبدل گشته اند.


ج) علني کردن دادگاه های فعالین سیاسی


د) عملی نمودن حضور هیئت منصفه در دادگاه های فعالین سیاسی


4-1)  احزاب سیاسی آزاد به عنوان برآیند اراده سیاسی جامعه در تعیین سرنوشت خویش و از ارکان دموکراسی می باشد. ماده ی 10 قانون احزاب با به زیر سئوال بردن این اصل، نهاد احزاب را به جزئی از بوروکراسی دولتی تبدیل نموده است . اصلاح این قانون و رفع موانع پیشروی احزاب سیاسی که نماینده ی خواست کوردها و با هویتی کوردی می باشند در چهارچوب قانون اساسی، مفری برای مشارکت سیاسی در تقسیم قدرت و یک گام در جهت تحکیم دموکراسی می باشد.


سهم ملت کورد از قدرت به معنای داشتن وزیر یا استاندار کورد نمی باشد. این تقسیم قدرت تنها زمانی اتفاق می افتد که احزاب کوردستانی، خود سهمی از قدرت سیاسی را با مشارکت و پشتوانه آرای عمومی کسب نموده باشند نه با انتصاب از جانب دولتمردان مرکز. خواست ما از رئیس جمهور آینده رفع موانع و اصلاح ساختارهای قانونی مربوط جهت احقاق این حق ملت کورد است.


5- 1) خروج پادگان های نظامی مختلف از داخل شهرهای مناطق کوردستانی( کوردنشین) مخصوصاً شهرهای بزرگی همچون کرمانشاه و سنندج که بر اساس بررسی های کارشناسی انجام گرفته  علاوه بر تأثیرات روانی و اجتماعی نامناسب به مانعی در مسير توسعه این شهرها مبدل گشته است.


6- 1) حذف نگاه امنیتی و میلیتاریستی اعمال شده از سوی دستگاه های مختلف نسبت به مناطق کوردستانی (کورد نشین) و اعمال نظارت های دقیق بر عملکرد نهادهای امنیتی و انتظامی در این مناطق.


2- حقوق بشر


1-2) از نظر ما مصادیق حقوق بشر و تعاریف آن اصول عام و بدیهی جهانی اند و ایران نیز به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی و یکی از اولین امضا کنندگان آن ملزم به رعایت تمام بندهای اعلامیه و میثاقین آن در ایران می باشد. ما خواستار اجرایی شدن مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر نه با جرح و نه با تعدیل و نه با تعبیر جدید از آن ها می باشیم. از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:


الف) تدریس زبان کوردی در مدارس تمام مقاطع تحصیلی در مناطق کوردستانی (کوردنشین)


ب) فراهم نمودن فضای آزاد جهت چاپ کتب و نشریات کوردی و حذف موانع نوشته و نانوشته در این مسیر.


ج) حمایت از آزادی فعالیت سندیکاها و اتحادیه های کارگری و معلمان و حمایت از فعالیت NGO ها و نهادهای مدنی – تخصصی در زمینه های مختلف نظیر حقوق شهروندی، زنان ، کودکان محیط زیست و ایجاد فضای لازم جهت فعالیت آزاد نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر، نظیر سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان.


3- اقتصادی


 1-3)  تبعیض موجود در میزان توسعه ی اقتصادی مناطق کوردستانی ( کوردنشین) با توجه به پتانسیل های آن در مقایسه با سایر مناطق محصول عملکرد دولت می باشد. رفع شکاف توسعه ای این مناطق با مرکز فقط با یک برنامه مدون جبران سازی ممکن است . ما از رئیس جمهور آینده خواهان ارائه یک برنامه مدون جبران سازی و توسعه در جهت رفع شکاف اقتصادی موجود می باشیم. اما برخی از راهکارهایی که باید در زمینه اجرایی گردد:


الف) توسعه و اصلاح زیر ساختهای اقتصادی مناطق کوردستانی(کوردنشین) از جمله توسعه و ترمیم راه های ارتباطی ، احداث راه آهن، توسعه فرودگاه های فعلی وایجاد فرودگاه های جدید.


ب) سرمایه گذاری دولت در زمینه ایجاد صنایع مادر و مولد، کشاورزی، توریسم و صنعت و معدن در مناطق کوردستانی (کوردنشین).


ج) تشکیل مناطق آزاد تجاری همانند دیگر مناطق ایران.


د) جذب سرمایه گذاری خارجی و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد مناطق کوردستانی (کورد نشین).


 


4- صنفی و دانشگاهی


1-4 ) پیگیری پرونده مرگ ابراهیم لطف الهی (دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج که دی ماه سال 86، 9 روز پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی سنندج خبر مرگ وی منتشر گردید) و نیز اعزام تیم تحقیق جهت بررسی جنبه های مبهم این واقعه و احقاق حقوق انسانی و قانونی خانواده آن مرحوم.


2-4 ) آزادی همه ي فعالین دانشجویی دربند.


3- 4)  تأسیس کرسی زبان و ادبیات کوردی در دانشگاه ها.


4- 4)  توسعه سطح علمی، آموزشی و رفاهی دانشگاه های مناطق کوردستانی (کوردنشین).


5- 4)  بازبینی در معیارهای گزینش اساتید با تأکید بر صلاحیت علمی، آنچنان که در طی سالیان گذشته و به کرات شاهد بوده ایم بسیاری از اساتید شایسته کورد در عین شایستگی علمی از جانب نهاد های گزینشی و امنیتی از تدریس آنها در دانشگاه ها ممانعت به عمل آمده است.


6-  4)  احقاق حقوق دانشجویان محروم شده از تحصیل به دلایل عقیدتی، سیاسی، و دانشجویانی که در مقاطع بالاتر از ادامه تحصیل محروم شده اند و در کنار فراهم کردن امکان بازگشت ایشان به دانشگاه و تدوین قوانین لازم جهت پیشگیری از تضيیع این حق بدیهی از دانشجویان.


7- 4)  لغو سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی در آزمون ورودی دانشگاه ها.


8- 4)  تعیین رؤسای دانشگاه ها به انتخاب شورایی متشکل از اعضای هیئت علمی، کارکنان دانشگاه ها و نمایندگانی از دانشجویان.


9- 4)  اصلاح و بازنگری در آیین نامه انضباطی دانشگاه ها، نشریات، کانون ها و دانشجویان و اعمال نظر فعالین دانشجویی در این امر.


10-4)  تقویت ارتباط فرهنگی و دانشگاهی میان دانشگاه های مناطق کردستانی (کوردنشین)  و دانشگاه های حکومت اقلیم کوردستان در ابعاد مختلف نظیر:


الف- استفاده از توانایی و تجربه اساتید دانشگاه های حکومت اقلیم کوردستان در زمینه های آموزش زبان و ادبیات کوردی.


ب- اعطای فرصت های مطالعاتی به دانشجویان و اساتید کورد در حکومت اقلیم کوردستان.


ج- به رسمیت شناخته شدن مدارک علمی صادر شده از سوی دانشگاه های حکومت اقلیم کوردستان توسط وزارت علوم.


11-4) تأسیس فرهنگستان زبان کوردی.


 


5- زدودن آثار جنگ و رفع محرومیت از مناطق مرزی


1-5) در دوران جنگ و به واسطه فعالیت نیروهای نظامی ، بخش های وسیعی از خاک مناطق کوردستاني( کوردنشین) توسط این نیروها مین گذاری گردید. امروز با وجود گذشت بیش از 2 دهه از پایان جنگ هر روز مردم این مناطق شاهد مرگ و قطع عضو فرزندان خویش می باشند. در طی سالیان گذشته وجود این پدیده خطرناک علاوه بر تحمیل خسارات جانی، خسارات مالی و روانی فراوانی بر ملت کورد تحمیل نموده است.


به آثار فوق بایستی تخلیه مناطق روستایی و مسکونی مین گذاری شده ، عدم امکان استفاده از زمین های کشاورزی و منابع معدنی این مناطق را نیز افزود.


از سوی دیگر عدم سرمایه گذاری دولتهای پیشین در امر ایجاد اشتغال در مناطق مرزهای کوردستانی( کوردنشین) سبب روی آوردن مردم به قاچاق به عنوان تنها فعالیت ممکن جهت امرار معاش گردیده که در چند سال اخیر و به واسطه حفر کانال ها و ایجاد دیوارهای بتنی در مرزها توسط دولت و نیروهای نظامی سبب تشدید فقر و محرومیت در اين مناطق گردیده است.


لذا خواست ما از رئیس جمهور آینده:


الف) مین زدایی از مرزها و مناطق مین گذاری شده و جبران کامل خسارات مادی وارد آمده بر ساکنان این مناطق و قربانیان این پدیده خطرناک است.


ب) برنامه ریزی و سرمایه گذاری در امر ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در این مرزها.


 


 


o       اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد دانشگاههاي استان كردستان


o       اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد دانشگاههاي استان كرمانشاه


o       اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد دانشگاههاي استان آذربايجان غربي


o       اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد دانشگاههاي استان اصفهان


o       اتحاديه دمكراتيك دانشجويان كورد دانشگاههاي استان قزوين


o       مجموعه فعالين دانشجوئي كورد دانشگاههاي تهران


 


ارديبهشت ماه 1388


 


 


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com