نامه اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کورد و جبهه متحد کورد به محمد صدیق کبودوند خبر
02/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


کاک محمد صدیق

نمی دانیم از کجا وچگونه با شما سخن بگوییم؟!نمی دانیم از چه سخن بگوییم؟!با چه اغاز کنیم؟! دشوار بتوان با انسانهایی سخن گفت که هستی خود را وقف جامعه شان کرده اند.اری به واقع دشوار است با لوترکینگ و ماندلا سخن راندن.ان موقع است که دیگر جایی برای سخن گفتن باقی نمی ماند.انجا فقط احترام و احساس غرور است که حکم می راند.

کاک محمد صدیق

سخن گفتن با شما برایمان بسی غرور امیز است.به خود می بالیم امروز در جایگاهی هستیم که میتوانیم لحظه ای همدلانه با شما بگوییم.سالهای سال بود که چادر سیاه استبداد فرهنگی وسیاسی بر جامعه مان سایه انداخته بود.سالهای سال بود که مفهوم "حق مداری"در میانمان غایب بود و تکالیف تاریخی حق ستیز بر شانه های مردمانمان سنگینی می کرد.سالهای سال بود،"نقد"که بنیاد و اساس انسان روزگار ماست در میانمان نبود.

کاک محمد صدیق

امروز با افتخار میگوییم که حق مداری و نقادی خویش را مدیون بزرگانی چون شما هستیم.شما بودید که با عمل خود به ما نشان دادید که هیچ ارزشی بالاتر از "زندگی اخلاقی و عقلانی" نیست.شما و بزرگانی چون شما بودید که به ما اموختند که ارزش های والای انسانی و ازادی را فدای هیچ مصلحت و انگیزه ای نکنند.مسئولیت پذیری سیری ناپذیر شما نسبت به جامعه تان نیزبرایمان بسی اموزنده بود.

کاک محمد صدیق

دورانی که پیام مردم را تاسیس کردید که به حق پیام مردم بود،از روشنگری و ارزش های جدید می گفتید.سازمان دفاع از حقوق بشر کوردستان را بنا نهادید و تا به امروز که چون کوه در مقابل جور و استبداد ایستاده اید و مطالبه حق می کنید.کنش شما بسی ستودنیست و احترام هر انسان ازادیخواهی را بر می انگیزد.

کاک محمد صدیق

درست است که امروز شما در زندانید و افزون بر ناراحتی زندان،غم مریضی پژمان عزیز هم با شما است،اما کاک محمد صدیق امروز با وجود امثال شماست که ما احساس "بودنی مضاعف" میکنیم..کاک محمد صدیق امروز ما با شجاعت می گوییم که شما و امثال شما"سرمایه های معنوی"جامعه ی کورستان هستید.کاک محمد صدیق بدون شما بزرگان،مبارزه تاریخی ملت کورد برای ازادی ،دموکراسی و عدالت دچار یاس خواهد شد. بیگمان تاریخ از شما به عنوان انسانی یاد خواهد کرد که عمر خود را برای رستگاری ،عزت ،رهایی و کرامت یک ملت گذارد.

کاک محمد صدیق

ما اعضای اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کورد از شما تقاضامندیم که اعتصاب غذایتان را بشکنید.بگذارید این سرمایه ی معنوی همچنان پابرجا باقی بماند.راه ازادی بس دراز و دشوار است.....

اتحادیه دموکراتیک دانشجویان کورد و جبهه متحد کورد

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com