اعلام موجودیت و برنامه موقت اعلام موجودیت
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

اعلام موجودیت و برنامه موقت


سازمان حقوق بشر کردستان 


بند1. سازمان حقوق بشرکردستان یک نهاد مستقل غیرسیاسی وغیرآیین گرا است که در20 فروردین ماه   1384 درمناطق کردنشین ایران تشکیل شده است .


بند2. منشورسازمان حقوق بشرکردستان اعلامیه جهانی حقوق بشرمی باشد وهدف این سازمان عبارت است  از تلاش برای  رعایت بدون قید وشرط  تمامی حقوق انسانی و آزادی های اساسی تصریح شده  دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  و حقوق اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی و مفاد کنوانسیونها و پروتکلهای الحاقی ذیربط  و بطور کلی دفاع  از حقوق  و آزادیهای اساسی مردم  کردستان ایران است.


بند3. شیوه ومنش سازمان حقوق بشر کردستان برای تحقق اهداف خود، مبتنی است بر ترویج وتقویت فرهنگ حقوق بشر، تبلیغ برنامه های انسانی و رعایت این حقوق، افشای پیگیرانه موارد نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی و انجام بررسی ها و پی جویی های لازم دراین خصوص و تهیه گزارشهای مربوط  و ارجاع آن به مراجع و مراکز ذی صلاح درداخل کشور و درصورت لزوم ارجاع  به مراجع بین المللی  و نیزهمکاری با نهاد ها و مراجع و محافل مدافع حقوق بشری درایران و منطقه و جهان.


بند4. سازمان حقوق بشر کردستان کلیه فعالیتهای خود درعرصه های گوناگون را به شکل کاملا علنی انجام می دهد. این سازمان فعالیت خود را درداخل کشور و بویژه درمناطق کردنشین گسترش و تداوم می بخشد.


بند5. سازمان حقوق بشر کردستان درروند فعالیتهای خود  با تاکید برحفظ ارزش و کرامت انسانی به عنوان اصلی اساسی، برای تامین آن و حقوق  و آزادی های اساسی مردم درچارچوب برنامه های خود ازامکانات نهادها و مجامع رسما غیر دولتی مدافع حقوق بشر و نیز امکانات تبلیغی- خبری مطبوعات و رسانه های گروهی کشوری و بین المللی بهره می گیرد.


بند6.همه افراد صرفنظرازاعتقادات فلسفی، ایدئولوژیکی، مذهبی و یا غیرمذهبی، تعلقات وعلایق و موقعیتهای اجتماعی خود می توانند درسازمان حقوق بشر کردستان عضو شوند، به شرط انکه منشورسازمان را بپذیرند و برای تحقق آن به  رهنمودهای این سازمان عمل نمایند.


تبصره-1. افرادی که عضو گروه، نهاد، و یا ارگانی باشند که به هرعنوان و نحوی مرتکب خشونت واعمال ضد حقوق بشری شده باشد و نیزافراد وابسته به جریانهای ضد مردمی نمی توانند عضو سازمان شوند.


تبصره-2. شرایط ونحوه پذیرش عضویت توسط کمیته ای که دراین رابطه ایجاد خواهد شد، اعلام وانجام می گیرد .


بند7. ازآغاز تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان تا زمان تشکیل مجمع عمومی، این برنامه موقت بصورت آزمایشی اجرا می شود و سپس در مجمع عموی سازمان با مشارکت مستقیم کلیه اعضا، برنامه واساسنامه اصلی تدوین و تصویب خواهد شد.


بند8. مجمع عمومی سازمان حقوق بشر کردستان با شرکت کلیه اعضای سازمان دراول اردیبهشت ماه      1385درمنطقه کردستان تشکیل خواهد شد. وظایف مجمع عمومی عبارت است از بررسی عملکرد سازمان درفاصله یک سال، رسیدگی به انتقادات و گزارشات اعضا، اصلاح  و تغییر و تکمیل برنامه موقت آزمایشی و تدوین  و تصویب  برنامه واساسنامه و انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی و کمیسیون بازرسی و تعیین خط مشی سازمان برای آینده .


بند9. سازمان حقوق بشر کردستان از طریق کمک های  مادی ومالی مردم وعلاقه مندان و حق عضویت آزادانه اعضای سازمان تامین مالی خواهد شد.


بند10. با توجه به شرایط مشخص و وضعیت حساس کنونی کردستان ایران سازمان حقوق بشر کردستان تا زمان برگزاری مجمع عمومی خود دراردیبهشت ماه 1385آقای محمد صدیق کبودوند را بعنوان دبیر معرفی مینماید. سازمان به آقای محمد صدیق کبودوند ماموریت می دهد تا درجهت انجام برنامه سازمان حقوق بشر کردستان به اجرای وظایف زیر عمل نماید.


1-10. شناساندن سازمان به مجامع و نهادهای کشوری، منطقه ای و بین المللی مدافع حقوق بشر وایجاد ارتباطات لازم با نهادهای مذکور.


2-10. شناساندن سازمان به افراد، شخصیتها، سازمانها، احزاب  وتشکلات سیاسی، اجتماعی و جامعه مطبوعاتی و فرهنگی کشور و جهان.


3-10. ایجاد کمیته ای برای تعیین شرایط ونحوه پذیرش اعضا.


4-10. ایجاد چارچوب ساختارارگانیک متناسب با شرایط کنونی سازمان.


5-10. ایجاد کمیته های ضروری برای انجام وظایف اجرایی برنامه های سازمان.  


6-10. ایجاد دفاتر وشعبات ضروری محلی در جهت تسهیل فعالیت علاقه مندان.


7-10. دریافت کمکهای مالی و مادی از مردم و نهادهای  مدافع حقوق بشر.


8-10. انتشار اطلاعیه ها وبیانیه های لازم در موارد ضروری .


9-10. برگزاری مجمع عمومی سازمان درموعد مقرر.


 


سازمان حقوق بشر کردستان

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com