" اعتراف گیری برمبنای فشار ، فاقد وجاهت حقوقی وانسانی است " اطلاعیه مطبوعاتی
12/04/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

اطلاعیه


دردومین ملاقات حضوری خانواده کاوه قاسمی کرمانشاهی باوی درمحل بازداشتگاه اداره­ی اطلاعات کرمانشاه ، این عضوشورای عالی سازمان حقوق بشر، ازفشارهای وارده برخود برای اعتراف مبنی برجاسوسی کردن به نفع بیگانگان خبرداده است.                                                                                                                         


مضاف براین که دراین دیدار ، این فعال حقوق بشربه لحاظ جسمی وروحی درشرایط بسیارنامناسبی بوده است .       


سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان ، فشارها وتهدیدهای اعمال شده براعضاء خودراکه درچندسال اخیرشدت گرفته است راناشی ازتاثیرگذاری وفعالیت های جدی حقوق بشری درراستای نهادینه کردن وترویج فرهنگ حقوق بشرمیداند واعلام میداردکلیه­ی فعالیت های این سازمان واعضاءآن به ویژه دوست دربندمان ، کاوه قاسمی کرمانشاهی کاملا درچهارچوب قانونی وحقوق بشری بوده واعتراف گیری برمبنای فشاربرخلاف مفاد بند 5 و 9 اعلامیه­ی جامعه حقوق بشرونیزاصول 23 و 32 حقوق ملت درقانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد.                                                              


سازمان حقوق بشرکردستان ضمن اعلام نگرانی جدی نسبت به وضعیت سلامتی کاوه قاسمی کرمانشاهی ازمسوولان   قضایی میخواهدکه مقدمات آزادی این فعال حقوق بشررافراهم نمایند.


 سازمان حقوق بشرکردستان


23/فروردین/1389/11/4/2010                                                     


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com