کارگزاریهای وابسته به سازمان از ورود به موضوعات مورد مناقشه افراد و گروهها اجتناب نمایند. اطلاعیه مطبوعاتی
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان از بدو تاسیس تا کنون هیچگاه مبادرت به تهیه و انتشار خبر ننموده ودر تنظیم و انتشار اخبار و گزارشهای کارگزاری های وابسته به خود نیز دخالت نداشته و ندارد.


دو کارگزاری «دیدبان حقوق بشر کردستان و گزارشگران حقوق بشرکردستان » مسئول کسب,دریافت,تنظیم و انتشار کلیه اخبار وگزارشهای مربوط به موارد نقض حقوق بشرودیگر مسائل حقوق بشر می باشند ودر حال حاضر نیز«خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان»متعلق به دیدبانان حقوق بشر مسئولیت انتشار اخبار را بر عهده دارد با این حال کارگزاری های مذکور در قبال وظایف خود و پاسخگوئی به سازمان متعهد و مسئولند .


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان برای دوری گزیدن از بازیهای سیاسی و سوء استفاده های احتمالی از حقوق بشر به گزارشگران حقوق بشر و به دیدبانان حقوق بشر بویژه خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان توصیه مینماید از ورود به موضوعاتی که مورد مناقشه فردی و گروهی وسیاسی است خوداری نموده واز انتشار هرگونه اخبار و گزارشهایی که احتمالا مورد بهره برداری سیاسی خاص و یا تسویه حسابهای شخصی ,فردی,گروهی,و حزبی قرار میگیرد جدا اجتناب نمایند


تهران 2بهمن 1387


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com