مسئولان به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد اعتصابي توجه نمايند بیانیه عمومی
28/06/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان  از مسئولان جمهوري اسلامي با انتشار بيانيه يي خواست كه نسبت به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد به نامهاي : انور خضري ، كامران شيخي و سيد ابراهيم سيدي كه قريب به يكماه است دست به اعتصاب غذا زده اند توجه نمايند و نگراني كه بابت سلامتي آنها وجود دارد را برطرف نمايند . متن كامل بيانيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به اين شرح است :

مسئولان به خواسته هاي سه زنداني سياسي كرد اعتصابي توجه نمايند

سه زنداني سياسي كرد به نامهاي : انور خضري ، كامران شيخي و سيد ابراهيم سيدي قريب به يكماه است در اعتراض به شرايط نگهداري خود در ميان زندانيان عادي كه جرايمي نظير : تجاوز به عنف ، قتل و قاچاق مواد مخدر دارند ، دست به اعتصاب غذا زده اند . در اين مدت متاسفانه شاهديم كه مسئولان امر به خواسته ها و وضعيت نامناسب جسمي آنان كه بر اثر اعتصاب غذا به تحليل رفته است توجهي ندارند ؛ اين در حاليست كه مدتي پيش نيز سه زنداني ديگر به نامهاي رمضان احمد كمال ، داوود عبداللهي و رمضان سيدي هنوز در ميان زندانيان عادي نگهداري شده و به خواسته آنان مبني بر انتقالشان به بند زندانيان سياسي توجهي نشده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اظهار نگراني از وضعيت سه زنداني سياسي كرد اعتصابي از مسئولان قضايي مي خواهد تا نسبت به خواسته هاي آنان اقدام قابل توجهي را انجام دهد و خانواده هاي آنان را از نگراني برهاند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

8 تير 1390

29ژوئن2011

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com