ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد بیانیه عمومی
07/03/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

ایران به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بپیوندد
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هشتم مارس روز جهانی زن و روز بین المللی برای حقوق زنان و صلح را به همه زنان در سراسر جهان تبریک گفته و ضمن گرامیداشت این روز و حمایت از مبارزه زنان و تلاش نهادها و جوامع مدنی آنان برای پیگیری حقوقشان ، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به استمرار تبعیض علیه زنان و تداوم نابرابریهای جنسی در ایران و در برخی کشورهای منطقه ابراز مینماید.
متاسفانه با وجود تصریح اسناد بین المللی حقوق بشر بر برابری بین زن و مرد به عنوان دو موجود انسانی و تاکید بر تساوی حقوق زنان با مردان در استفاده از تمامی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و تصریح بر عدم تبعیض در اعمال و اجرای این حقوق و آزادیهای اساسی ، نابرابریهای موجود در زندگی سیاسی و عمومی زنان و اعمال تبعیض های مبتنی بر جنسیت در احراز و تصدی مشاغل و مناصب عالی و دولتی، اشتغال و تحصیل و یا اهلیت های قانونی و قضایی و حقوقی از جمله در امور مربوط به خانواده نه تنها برچیده نشده بلکه دولت اسلامی ایران ،تداوم مناسبات مبتنی بر تبعیض و نابرابری میان زنان و مردان که خود منشا بسیاری از خشونت های اجتماعی و خانوادگی علیه زنان است را از طریق حمایتهای قانونی و مذهبی و شرعی مورد تایید و تاکید قرار داده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان استمرار نابرابریهای جنسیتی در ایران و کشورهای بی اعتنا به حقوق بشر و حقوق برابر زنان با مردان، را توجیح ناپذیر و ناقض اصول اساسی حقوق بشر میداند و ضمن فراخواندن این دولتها به پایبندی به اصول حقوق بشر و تعهدات خود در قبال این حقوق، در روز جهانی زن به همین مناسبت از دولت ایران میخواهد با توقف قوانین تبعیض آمیز بر ضد زنان، بی قید و شرط به کنوانسیون رفع و منع تمام اشکال تبعیض علیه زنان ملحق شده و با اجرای آن و دیگر اسناد و تعهدات حقوق بشری، به حقوق زنان و حقوق بشر احترام بگذارد.

سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان

تهران: 16 اسفند 1392 / هفت مارس 2014

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com