حق خودمختاری با اعدام مطالبه گران آن از بین نمی رود بیانیه عمومی
15/06/2015 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبرحق خودمختاری با اعدام مطالبه گران آن از بین نمی رودحقوق و آزادی های سیاسی از بدیهی ترین مصادیق حقوق بشر است که مردم هر جامعه ای می بایست از طریق آن در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خود و در شکل گیری قدرت سیاسی و ایجاد ساختار و نظام سیاسی جهت ادارہ امور خود و نظارت بر عملکرد حاکمان به صورت دموکراتیک مشارکت داشته باشند و حق تعیین سرنوشت نیز خود آن حقوقی بنیادی و تضمین های تامین کرامت انسانی و برابری ارزشی و آزادی است که نمود و تجلی آن، مختاریت درتعیین وضعیت سیاسی و اجتماعی و خودحاکمی اقوام و ملت ها و مردمان است که انکار و سلب آن از هر قوم و ملتی، نقض صریح و انکار حقوق بشر محسوب می شود.


 در واقع حق تعیین وضعیت سیاسی، حق تامین آزادانه و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حق خودمختاری که از حقوق اساسی رسمیت یافته مصرحه در اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی حقوق بشر است هنوز توسط برخی دولت ها برای برخی جوامع و مردمان از جمله برای مردم کرد رعایت و محترم شناخته نشده است. هنوز در کوشش برای دستیابی به این حق بنیادی و یا کسب حداقلی از آن، مردم کرد و بسیاری از فعالان این حقوق تحت سرکوب قرار دارند و همواره متحمل رنج و هزینه های انسانی می شوند.

در هفت دهه پیش نیز قاضی محمد و بسیاری از همفکران وی در دفاع از حق تعیین سرنوشت و حق خودمختاری برای مردم کرد از جان خود گذشتند. در آن ایام انکارکنندگان حقوق بشر فکر می کردند با اعدام قاضی و یاران وی اندیشه حق تعیین سرنوشت و مطالبه حق خودمختاری را برای همیشه از محور مطالبات مردم کرد حذف و خارج کرده اند، اما چنین مطالباتی نه تنها محو و یا کاهش نیافت بلکه به فاصله بسیار کوتاهی از به دار کشیدن رهبر خودمختاری طلبان کرد، این حقوق وارد اسناد حقوق بشر شد و رسمیت جهانی یافت و امروز آن از حقوق انکارناپذیر و انتقال ناپذیر مردم کرد در ایران و مردمانی
است که تاکنون برای مطالبه آن اقدام نکرده اند.


پرواضح است که حق خودمختاری و تعیین سرنوشت از حقوق بشر جدایی ناپذیر است و تحقق و رعایت و احترام به حقوق بشر در ایران تنها با تحقق تامین حق خودمختاری و مختاریت در تعیین سرنوشت برای مردم کرد تضمین می شود.


دوشنبه 25 خرداد 1394/ 15 ژوئن 2015


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com