شناسایی زبان و فرهنگ اقوام و ملیتهای ایرانی یک ضرورت است پیام نامه
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


پیام نامه


حق سخن گفتن به زبان مادری و تعلیم و آموزش و کاربرد وانتقال آن به نسل های بعد،و حق داشتن زندگی فرهنگی خاص از حقوق اساسی بشر و از حقوق هر قوم و ملتی است .


پیمان ها و معاهدات حقوق بشری در این رابطه بو یژه بر حقوق اقلیت های ملی و قومی تاکید دارد آنجا که ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید :در کشورهایی که اقلیتهای نژادی،قومی وزبانی وجود دارنداشخاص متعلق به اقلیتهای مذبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مشخصا با سایر افراد گروه خود نشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند...و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایندو یا معاهده حقوق کودک که بر حق داشتن زندگی فرهنگی خاص اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی و کاربرد زبانشان تاکید نموده است، همچنین کنوانسیوان پیکار با تبعیض آموزش نیز با ممنوع کردن هرگونه تبعیض  نسبت به اقلیتهای ملی و زبانی از حق آنها برای انجام دادن فعالیتهای آموزش مطلوب خودشان حمایت ویژهای بعمل آورده است.


با این حال در دهه های اخیر با اینکه مسئله حقوق اقلیتهای ملی و قومی بویژه حقوق فرهنگی و زبانی آنها به یکی از مهمترین دغدغه های جهانی بدل گردیده، اما بر دامنه گستره نارضایتی ملیتهای حاشیه ای و گرو های ملی و قومی و زبانی و اقلیتها روز به روز افزوده شده ،که این نارضایتی ها واعتراض ها زائده تبعیض هایی است که دیر زمانی نادیده گرفته شده اند از جمله تبعیض در آموزش و انتقال زبان و فرهنگ به کودکان و نسل های بعد و تبعیض در حفظ هویت ملی و قومی.


افراد واشخاص متعلق به اقلیتهای ملی و قومی و ملیتهای حاشیه ای اغلب خود را قربانی نقض حقوقی میدانند که نادیده گرفته شده و یا به عنوان مطالباتی هویت جویانه که وحدت و یکپارچگی دولت را به مخاطره می اندازد سرکوب گردیده است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با عنایت به مراتب مذکور رعایت حقوق بشر بویژه حقوق فرهنگی وزبانی ملیتهای حاشیه ای و اقلیتهای ملی و قومی و قومیت ها را از شرایط ضروری برای حل مسائل فرهنگی کشورهای چند زبانی چون ایران میداندبر این اساس مسولیت دولتهای متعاهد به اسناد حقوق بشری را به عدم انکار هویت ملیتها و اقوام و اقلیتها و تضمین حقوق و حفظ هویت و رعایت حقوق آنها را یاد آوری می گردد.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باور است که شناسایی و تحقق حقوق فرهنگی و زبانی قومیتها  وملیتهای  حاشیه ای ایران و احترام هر یک از آنها به عنوان بخش جدایی ناپذیر تحول دمکراتیک ،ضرورت حال جامعه و کشور ایران است.


دوشنبه 5 اسفند ماه 1387
پیام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان برای مراسم احترام به زبان مادری که درروز دوشنبه 5 اسعفند ماه در مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران برگزار شد.     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com