دولت های منطقه مردم کرد در سوریه را آزاد بگذارند پیام نامه
22/07/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دولت های منطقه مردم کرد در سوریه را آزاد بگذارند
با تحسین اراده و شجاعت کوشندگان سیاسی و مدنی و احزاب و سازمان های کرد برای پیگیری مجدعانه مردم کرد در کردستان غربی) کردستان سوریه( و با ستایش از اقدام مدبرانه آنان در پاسداری از صلح و حفاظت از مردم کرد در برابر جنگ داخلی خانمان سوز دو ساله و در جریان کشور سوریه، تصمیم جامعه سیاسی کرد در آن کشور جهت تشکیل دولت خودمختار، دموکرات کرد برای اداره مناطق کردنشین و شمال کشور را اقدامی ضروری و شایسته و قانونی دانسته و با حمایت از امید و آرزوی دیرینه مردم کرد برای نیل به حقوق دمکراتیک و مطالبات مشروع و قانونی خود، مراتب همدلی و شادمانی خویش را در این رابطه ابراز می نمایم.


متاسفانه جامعه کرد در سوریه سالهای سال است با تحمل انواع محرومیت ها و محدودیت های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و عدم برخورداری از ابتدائی ترین حقوق شهروندی در معرض انواع ستم ها، سرکوبها، خشونت ها و بی حقوقی ها قرار دارند.


من محمدصدیق کبودوند زندانی مدافع حقوق بشر مردم کرد از طرف خود و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن بیان نگرانی عمیق خود از ادامه جنگ و کشتار و خونریزی در کشور سوریه، دولت موجود و مخالفین آن کشور را به شناسایی و احترام به حقوق بنیادین و حق خودمختاری و صلح خواهی مردم کرد، خاتمه جنگ و رعایت حقوق بشر دعوت می کنم و از دولت های منطقه می خواهم به فشار و سرکوب مردم کرد پایان داده و این مردم را در دستیابی به حقوق خود آزاد بگذارند.


تهران- زندان اوین


31تیرماه 1392 /23جولای 2013     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com