پیام کبودوند به مناسبت اعلام خودمختاری کردستان و اعدام رهبران آن: مناسبتنامه
10/04/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
اعلام خودمختاری کردستان در 1946 اقدامی حقوق بشرطلبانه بود.

اعلام خودمختاری کردستان در 1946 اقدامی حقوق بشرطلبانه بود.


کردوند «پایگاه اطلاع رسانی خانواده کبودوند»


محمدصدیق کبودوند به مناسبت روز دوم بهمن- روز اعلام خودمختاری کردستان- و هم چنین به مناسبت روز دهم فروردین- روز اعدام قاضی ها- به ترتیب بیانیه و پیام کوتاهی ارسال داشته که متاسفانه به موقع دریافت نشده و اکنون به ترتیب در پی می آید:


همانگونه که تاریخ گواهی می دهد استبداد و سلطه گری همراه با بی تدبیری حکومت گران وقت در 66 سال پیش دوسال قبل از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر مردم ایران و جوامع ایرانی را با اوضاعی رنج بار و نابه سامان مواجه ساخته بود. به طوری که ناامنی و قتل و غارتگری و پایمالی حقوق ابتدایی و اساسی مردم سرتاسر ایران، بویژه مناطقی چون کردستان را دربر گرفته بود، در چنین شرایطی گروهی از کوشندگان سیاسی و مدنی کرد در اندیشه نجات مردم از رنج و ستم و در جهت رفع ناامنی و ایجاد آرامش و امنیت در کردستان و هم چنین با هدف دستیابی مردم کرد در ایران به بخشی از حقوق نادیده گرفته شده شان، آغازگر اقداماتی شجاعانه گردیدند که تاریخ مردمان تحت ستم آن را برای همیشه به یاد خواهد داشت.


قاضی محمد و همفکرانش در دوم بهمن 1324-22 ژانویه 1946- بااعلام خودمختاری کردستان در چارچوب مرزهای رسمی ایران، حداقل امکانی برای استقرار امنیت و صلح در کردستان و تامین بخشی از حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم کرد مشابه همان حقوقی که دو سال بعد در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفت فراهم آوردند. اگرچه عمر خودمختاری کرد در ایران تنها یازده ماه بود اما درسی بزرگ از حق طلبی، برابرخواهی، آزادی خواهی و دموکراسی طلبی و صلح خواهی و تلاشی قابل ستایش برای همزیستی متمدنانه جامعه کرد با دیگر هم جوار فارغ از هرگونه سلطه جویی، برای نسل های آینده به یادگار گذاشت. وجدان جامعه آزادبشری قضاوت می کند که اعلام خودمختاری در سال 1946، اقدامی حقوق بشرطلبانه بود و قاضی محمد و رهبران خودمختاری طلب کردستان در ایران از مشعل داران تاریخ، حقوق بشر طلبی و احترام به ارزش های دموکراتیک جامعه بشری اند که نامشان تا ابد ماندگار خواهد ماند.


کبودوند هم چنین برای سال روز اعدام قاضی محمد و یارانش پیامی کوتاه ارسال داشت که متن آن چنین است:


دهم فروردین برابر با 30 مارس 1947 قاضی محمد همراه با سیف قاضی و صدرقاضی به جرم اعلام خودمختاری کردستان و اقدام برای استقرار دموکراسی در ایران به دار آویخته شدند. این اقدام جنایت بار که در پی آن دهها نفر دیگر از فعالان کرد نیز اعدام و یا به دار آویخته شدند هرگز مانع از آن نگردید، مردم کرد از حقوق انسانی و خواسته های اساسی و حقوق بشری خود دست بردارند. من محمدصدیق کبودوند بر این باورم که به دار آویختن قاضی ها در آن مقطع از تاریخ، تیرباران و به دار آویختن حقوق بشر در کردستان بود و وجدان بیداربشری این عمل جنایت کارانه به فراموشی نمی سپارد

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com