نامه محمد صدیق کبودوند به مناسبت برگزاری کنگره سالانه سازمان حقوق بشر کرد(اروپا) مناسبتنامه
03/11/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
دوستان و همکاران محترم سازمان حقوق بشر کرد ( اروپا)


برگزاری ششمین کنگره سالانه سازمان حقوق بشرکرد ( اروپا) را به اعضای محترم آن سازمان و به مردم شریف کرد در چهاربخش کردستان تبریک گفته و از اینکه فرصت و امکان برگزاری کنگره وگردهمایی اعضای آن سازمان هرچند دور از کردستان فراهم گردیده، شادمانی خود را ابراز می داریم.


بی شک کردستان و ملت کرد زخم های عمیقی از استثمار ، تقسیم ، تجاوز ،کینه و خشم سرکوبگران از گذشته های دور و نزدیک برتن دارد و امروز نیز با تحمل انواعی از ستم ها و محرومیت های سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی و نابرخورداری از حداقل های حقوق انسانی درمعرض انواع خشونت ها، آزارها، تهدیدها و سرکوب ها قرار دارد، با تاسف باید گفت در چنین وضعیتی که حقوق بشر و آزادی های شناخته شده بشری، بالاترین درجه از نقض و پایمالی را تجربه می کند.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان سرمنشای عمده نگرانی های خود را ادامه نابرخورداری های مردم از حقوق سیاسی ،فرهنگی و استمرار تبعیض ها و سرکوب های سیستماتیک و غیر آن ،در کردستان شمالی و کردستان شرقی بویژه در ادامه اعدام های سیاسی در شرق، درگیری های خونین داخلی در سوریه و حملات گروه های مسلح به مردم و گروه های سیاسی کرد در کردستان غربی و نیز مواردی ازفشارهای داخلی در جنوب کردستان می داند و معتقد است که نهادها و کوشندگان حقوق بشری در این زمینه ها باید اشتراک مساعی جدی تری داشته و بسیارفعالانه تر عمل نمایند.


 ما براین باوریم اتخاذ مواضع مشترک با سازمان ها و نهاد های مدافع حقوق بشر کرد در برابر نقض حقوق بشر که بی شک دغدغه همه ما است، یک ضرورت است. از این رو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن تبریک مجددبه مناسبت برگزاری کنگره سالانه سازمان حقوق بشر کرد(اروپا) آرزوی موفقیت برای کوشندگان آن سازمان،نهادهای حقوق بشر کردستان را به مطالعه دلایل وجوبی و ضروری مواضع مشترک فرا می خواند.


زندان اوین/ تهران


اکتبر2013

محمدصدیق کبودوند


رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com