اعلامیه ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات اعلامیه جهانی
19/12/2008 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
اشاره:

در آستانه هر انتخاباتی که تاکنون در جمهوری اسلامی صورت گرفته است، مسئله عدم سلامت و آزاد و منصفانه برگزار نشدن آن، به موضوع بحث عمومی تمامی آحاد جامعه تبدیل شده است. با این حال، اکنون در ماه‌های نزدیک به انتخابات مجلس هشتم جمهوری اسلامی، به همت گروهی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، مجمعی به نام "کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" تشکیل شده است که با ارائه ۲۰ معیار بر اساس ضوابط تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ به عنوان پیش‌شرط برگزاری انتخاباتی واقعی، اعلام نموده است که بر آن است که با این اقدام بتواند بستری را فراهم نماید که در صورت تحقق، یکایک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بیشتری در تعیین سرنوشت خویش اقدام کنند.

ما با استقبال از تشکیل این کمیته، به عنوان یکی از نیروهایی که ضمن سال‌ها مبارزه علیه برگزاری انتخابات غیر آزاد و نامنصفانه، همواره انتخاباتی واقعی مبتنی بر مبانی متعارف و مقبول جهانی را خواستار بوده‌است، با این امید که این کمیته علاوه بر فرهنگ‌سازی، وظیفه‌ی نظارتی معینی نیز در انتخابات پیش رو، برای خود قائل باشد و آن را طلب کند، ترجمه یک سند مهم جهانی در مورد امر نظارت بین‌المللی در انتخابات را که آن نیز به نوبه خود اکنون به عرف معمول برگزاری روند سالم انتخابات در جهان تبدیل گشته است، به علاقه‌مندان تقدیم می‌کنیم و امیدواریم که لزوم نظارت کارشناسان مجرب و بی‌طرف بین‌المللی نیز به معیارهای تضمین کننده سلامت انتخابات مهم همه کشورها افزوده گردد.

گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)


اعلامیه‍ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات

و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات

ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، سازمان ملل متحد، نیویورک
اعلامیه‍ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات

٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، سازمان ملل متحد، نیویورکسازمان‌های امضاء کننده تا تاریخ ٢۴ اکتبر ٢٠٠۵:اتحادیه‍ی آفریقا

شبکه‍ی آسیائی انتخابات آزاد (ANFREL)

مرکز کارتر

مرکز ترویج و همکاری انتخاباتی (CAPEL)

دبیرخانه‍ی مشترک المنافع

شورای کمیسیون اروپا برای دموکراسی به شیوه‍ی قانونی (کمیسیون ونیز)

شورای اروپا – مجمع پارلمانی

انستیتوی انتخاباتی آفریقای جنوبی (EISA)

کمیسیون اروپا

شبکه‍ی اروپائی سازمانهای نظارت بر انتخابات (ENEMO)

خدمات بین‌المللی رفرم انتخاباتی (ERIS)

بنیاد بین‌المللی سیستمهای انتخاباتی (IFES)

انستیتوی بین‌المللی برای دموکراسی و همکاری انتخاباتی (IDEA)

اتحادیه‍ی بین‌المجالس

انستیتوی جمهوریخواه بین‌المللی (IRI)

انستیتوی دموکراتیک ملی (NDI)

سازمان ایالات آمریکا (OAS)

سازمان امنیت و همکاری اروپا، دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (OSCE/ODIHR)

انجمن مسئولین انتخاباتی جزایر اقیانوس آرام، استرالیا، و نیوزیلند

فوروم جزیره‍ی اقیانوس آرام

دبیرخانه‍ی سازمان ملل متحداین اعلامیه و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات از پیوستن دیگر سازمانهای بین‌دولتی و سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی به جمع امضاء کنندگان استقبال میکنند. امضاء کردن سازمانها باید در شعبه‍ی رسیدگی به انتخابات سازمان ملل متحد ثبت شود.

اعلامیه‍ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات

٢۷ اکتبر، ٢٠٠۵انتخابات دموکراتیک راستین بازتاب حق حاکمیت میباشند که به مردم یک کشور، مردمی که اقتدار و مشروعیت یک دولت بر اساس اراده‍ی آنها بنیان گذاشته میشوند، تعلق دارند. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره ای و دموکراتیک راستین در مقیاس جهانی بعنوان حقوق بشر پذیرفته شده اند. انتخابات دموکراتیک راستین عاملی برای بدست آوردن قدرت سیاسی در یک کشور از طریق رقابت مسالمت آمیز می باشد و از این رو برای حفظ صلح و ثبات نقش محوری دارد. هر جا که دولتها از طریق انتخابات دموکراتیک راستین مشروعیت مییابند، محدوده‍ی چالشهای غیر دموکراتیک برای بدست آوردن قدرت کاهش مییابد.انتخابات دموکراتیک راستین پیش شرط استقرار حکومت دموکرات هستند، چرا که بر اساس قانون جاری یک کشور وسیله‍ی ابراز آزادانه‍ی خواست مردم مبنی بر اینکه چه کسی مشروعیت دارد از طرف آنها و برای تأمین منافع آنها حکومت کند میباشند. تحقق یافتن انتخابات دموکراتیک راستین بخشی از استقرار گسترده‌تر فرایندها و نهادهای حکومت دموکراتیک میباشد. بنابراین، در عین حال که همه‍ی فرایندهای انتخاباتی باید بازتاب دهنده‍ی اصول جهانی انتخابات دموکراتیک راستین باشند، هیچ انتخاباتی را نمیتوان منفک از زمینه های سیاسی، فرهنگی، و تاریخی خود در نظر گرفت.هیچ انتخابات دموکراتیک راستینی بدون حصول طیف وسیعی از دیگر حقوق بشر و آزادیهای پایه ای بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب و یا هر وضعیت دیگر، از جمله ناتوانی فیزیکی، و بدون محدودیت‌های خودسرانه و غیر منطقی متحقق نمی‌شود. آنها، همانند دیگر حقوق بشر و دموکراسی به‌طور وسیع‌تر ، در پناه حکومت قانون به‌دست می‌آیند. این مفاهیم به‌وسیله‍ی اسناد مربوط به حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی و همچنین به‌وسیله‍ی اسناد بسیاری از سازمان‌های بین‌دولتی به‌رسمیت شناخته شده اند. بنابراین، دستیابی به انتخابات دموکراتیک راستین به مسئله‍ی سازمانهای بین‌المللی تبدیل شده است، درست همانطوریکه به مسئله‍ی نهادهای ملی، رقبای شرکت کننده در انتخابات، شهروندان، و وسازمان‌های مدنی آنها تبدیل شده است.نظارت بین‌المللی بر انتخابات منافع جامعه‍ی بین‌المللی را در دستیابی به انتخابات دموکراتیک، بمثابه‍ی بخشی از توسعه‍ی دموکراتیک، شامل احترام به حقوق بشر و حکومت قانون، بیان میکند. نظارت بین‌المللی بر انتخابات، که بر حقوق مدنی و سیاسی تمرکز دارد، بخشی از نظارت بر حقوق جهانی بشر میباشد و میبایست برای حفظ بیطرفی در رابطه با رقبای سیاسی محلی بالاترین استانداردها را رعایت کند و از هر گونه رفتار جانبدارانه فارغ باشد. نظارت بین المللی بر انتخابات همچنین فرایند های انتخابات را بر اساس اصول جهانی برای انتخابات دموکراتیک راستین و قانون محلی، و اعتقاد به اینکه در نهایت مردم کشور مورد نظر هستند که اعتبار و مشروعیت روند یک انتخابات را تعیین میکنند ارزیابی کند.نظارت بین‌المللی بر انتخابات این قابلیت را دارد که از طریق جلوگیری و افشای بی‌نظمی‌ها و تقلبات و ارائه‍ی پیشنهادها، اعتبار فرآیندهای انتخاباتی را تقویت کند. این امر میتواند اعتماد عمومی و حضور شرکت کنندگان را بالا ببرد، درگیریهای انتخاباتی را کاهش دهد، و همچنین میتواند درک جهانی را از طریق رد و بدل تجربیات و اطلاعات مربوط به پیشرفت‌های دموکراتیک تقویت کند.نظارت بین‌المللی بر انتخابات بطور گسترده در اقصی نقاط دنیا پذیرفته شده است و در دستیابی به ارزیابی دقیق و بیطرفانه در مورد چگونگی روند انتخابات نقش مهمی بازی میکند. نظارت دقیق و بیطرفانه‍ی بین‌المللی بر انتخابات مستلزم متدولوژی‌های معتبر و همکاری با نهادها و افراد از جمله مقامات محلی، رقبای انتخاباتی محلی (احزاب سیاسی، کاندیداها و حامیان همه پرسیها)، سازمانهای محلی نظارت بر انتخابات، و دیگر سازمانهای معتبر بین‌المللی نظارت میباشد.سازمان‌های بین‌دولتی و سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی امضاء کننده‍ی این اعلامیه و سند راهنمای عمل نظارت کنندگان بین‌المللی بر انتخابات ضمیمه، متفقا اعلام میکنند:۱. انتخابات دموکراتیک راستین بازتاب حق حاکمیت میباشند که به مردم یک کشور تعلق دارند، مردمی که اقتدار و مشروعیت یک دولت بر اساس اراده‍ی آزادانه آنها بنیان گذاشته میشوند. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره ای و دموکراتیک راستین در مقیاس جهانی بعنوان حقوق بشر پذیرفته شده اند. انتخابات دموکراتیک راستین محوری برای حفظ صلح و ثبات میباشند و دولتها را به اداره دموکراتیک امور ملزم میکنند.

۲. طبق اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، و دیگر اسناد جهانی، هر کس بدون تبعیض های ممنوع شده به‌وسیله‍ی اصول جهانی حقوق بشر و بدون محدودیت غیر منطقی، حق دارد و باید امکان شرکت کردن در دولت و امور عمومی کشور متبوع خود را داشته باشد. این حق میتواند به‌طور مستقیم بوسیله‍ی فرد از طریق شرکت کردن در رفراندوم‌ها، کاندیدای احراز پستی شدن و غیره یا بطور غیرمستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده‌اند تأمین شود.

۳. بنیان اقتدار یک دولت، اراده‍ی مردم آن کشور میباشد، و این اراده باید از طریق انتخابات راستین دوره‌ای که حق و امکان آزادانه انتخاب کردن و منصفانه انتخاب شدن از طریق حق رأی برابر، همگانی، و مخفی و یا شیوه‍ی معادل که نتیجه‍ی بدست آمده از آن به‌طور دقیق شمرده، اعلام و به اجرا گذاشته میشود تضمین شود. در نتیجه، تعداد چشمگیری از حقوق و آزادی‌ها، روندها، قوانین، و نهادها در تأمین انتخابات دموکراتیک راستین دخیل هستند.

۴. نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی جمع‌آوری سیستماتیک، جامع، و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها و نهادهای درگیر اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات؛ بررسی بیطرفانه و کارشناسانه‍ی این اطلاعات، و نتیجه‌گیری درباره‍ی کیفیت پروسه‌ی انتخابات با بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه‍ی آنها. چنین نظارتی در حالیکه در روندهای انتخابات دخالت نمیکند و ممانعتی ایجاد نمیکند، حتی‌الامکان باید برای بهبودی اعتبار و تأثیر آنها پیشنهاد ارائه دهد. وظایف نظارت بین‌المللی بر انتخابات عبارت‌اند از: تلاش‌های منظم سازمان‌های بین‌دولتی و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیردولتی در جهت پیشبرد نظارت بین‌المللی بر انتخابات.

۵. نظارت بین‌المللی بر انتخابات دوره‌های پیش از انتخابات، روز انتخابات، و پس از انتخابات را با بررسی جامع و درازمدت و به‌کارگیری تکنیک‌های گوناگون ارزیابی میکند. به‌عنوان بخشی از این تلاش‌ها، هیئت‌های ویژه‍ی نظارت میتوانند مسائل قبل و یا بعد از انتخابات و روندهای ویژه (از قبیل رفع محدودیت از حوزه‌های انتخاباتی، ثبت نام رأی‌دهندگان، استفاده از تکنولوژی‌های الکترونیکی و کارکرد مکانیزم‌های شکایت انتخاباتی) را بررسی کنند. هیئت‌های ویژه‍ی نظارت، تا مادامیکه به‌وضوح اعلام کنند که فعالیت‌ها و نتیجه‍ی کار آنها محدود به حوزه‍ی مشخص میشود و در مورد کلیت روند انتخابات بر اساس چنین فعالیت‌های محدودی نتیجه‌گیری نمیکنند، میتوانند فعالیت خود را به حوزه‌های مشخص محدود کنند. همه‍ی هیئت‌های نظارت باید تلاش کنند روز انتخابات را با شرایط ویژه‍ی خود در نظر بگیرند و در اهمیت نظارت‌های روز انتخابات اغراق نکنند. نظارت بین‌المللی بر انتخابات، شرایط مربوط به حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را، از جمله تبعیض و یا دیگر موانع که حیث نژاد، رنگ پوست، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هرگونه عقیده دیگر، اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب و یا هر وضعیت دیگر، از جمله ناتوانی فیزیکی، که مانع شرکت در روندهای انتخابات میشوند، مورد بررسی قرار میدهد. یافته‌های هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات یک نقطه مشترک مرجع مستند را برای همه‍ی علاقه‌مندان به انتخابات، منجمله رقبای انتخاباتی ارائه میدهند. این امر می‌تواند بخصوص در مواردی که مجادلات انتخاباتی وجود دارند، به دلیل یافته‌های بیطرفانه و دقیقی که میتوانند در کاهش احتمال درگیری کمک کنند، بسیار با ارزش باشد.

۶. نظارت بین‌المللی بر انتخابات در راستای منافع مردم کشور ذیربط و همچنین جامعه‍ی جهانی به اجرا گذاشته میشود. این نظارت معطوف به روند انتخابات است و موضوع آن نتیجه انتخاباتی معینی نیست و فقط تا آنجا با نتایج سر و کار دارد که آن‌ها به‌طور صادقانه و دقیق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول، گزارش شوند. هر کس نمیتواند عضو هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات باشد مگر اینکه فارغ از هر نوع وابستگی سیاسی، اقتصادی، و یا هر نوع وابستگی که باعث ایجاد برخورد منافع و مخدوش کردن نظارت دقیق و بیطرفانه و یا ایجاد اختلال در نتیجه‌گیری دقیق و بیطرفانه درباره‍ی کیفیت روند انتخابات شود، باشد. این معیارها باید به‌طور مفید و موثر به‌وسیله‍ی ناظران در دوره‌های طولانی، و همچنین در دوران کوتاه‌تر نظارت در روز انتخابات، که هر دوره چالش‌های خاص خود را در ارزیابی مستقل و بیطرفانه دارد، رعایت شوند. هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات نباید از دولت کشوری که انتخابات در آن صورت میگیرد هیچ نوع کمک مالی و یا حمایت های بنیادی بپذیرند، زیرا این امر میتواند باعث برخورد جدی منافع و کاهش اعتبار یافته‌های هیئت شود. نمایندگان نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید آمادگی داشته باشند که در صورت درخواست‌های بجا و منطقی منابع مالی خود را علنی کنند.

۷. از هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات انتظار میرود یافته‌های خود، نتیجه‌گیری و هر پیشنهاد دیگری را که فکر میکنند به بهبود روندهای انتخاباتی کمک می‌کنند از طریق اعلامیه‌های دقیق، بیطرفانه و در چارچوب زمانی مناسب، برای اطلاع عموم انتشار دهند (از جمله ارائه‍ی رونوشتی به مسئولان انتخاباتی و دیگر مقامات ذیصلاح محلی). هیئت‌ها باید حضور خود در کشور مربوطه را به همراه حکم مأموریت نظارتی خود، ترکیب، و مدت این مأموریت را به‌طور علنی اعلام کنند، گزارش‌های دوره‌ای انتشار دهند و پس از انتخابات، گزارش مقدماتی از یافته‌های خود و با پایان یافتن پروسه‍ی انتخابات، گزارش نهائی خود را انتشار دهند. هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات می‌توانند ملاقات‌های خصوصی با کسانی که علاقه‌مند به برگزاری انتخابات دموکراتیک راستین در یک کشور هستند داشته باشند و درباره‍ی یافته‌ها، نتیجه‌گیری‌ها، و پیشنهادهای خود به بحث بپردازند. هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات می‌توانند همچنین به سازمان‌های بین‌دولتی متبوع خود یا سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی گزارش دهند.

۸. سازمان‌هائی که این اعلامیه و سند همراه راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات را امضاء میکنند متعهد میشوند که در راستای پیشبرد مأموریت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات با هم همکاری کنند. نظارت بین‌المللی بر انتخابات به طرق زیر میتوانند به اجرا گذاشته شود: هیئت‌های یگانه نظارت بین‌المللی بر انتخابات؛ هیئت‌های ویژه‍ی مشترک نظارت بین‌المللی بر انتخابات؛ یا هیئت‌های هماهنگ شده‍ی نظارت بین‌المللی بر انتخابات. در همه‍ی حالات، سازمان‌های امضاءکننده متعهد میشوند با همکاری با یکدیگر نقش خود را در هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات افزایش دهند.

۹. نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید با احترام به حق حاکمیت کشوری که انتخابات در آن در جریان است و رعایت حقوق بشر مردم آن کشور صورت گیرد. هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید به قوانین و همچنین مقامات ملی آن کشور، بشمول نهادهای انتخاباتی، احترام بگذارند و عملکرد آنها در راستای محترم شمردن و ترویج حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی باشد.

۱۰. هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید بطور فعال خواستار همکاری مقامات انتخاباتی کشور میزبان شوند و نباید در روند انتخابات مانعی ایجاد کنند.

۱۱. تصمیم از طرف هر سازمانی برای تشکیل هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات یا بررسی امکان تشکیل آن بخودی خود به معنای معتبر دانستن پروسه‍ی انتخابات در کشور برگذارکننده‍ی انتخابات از طرف آن سازمان نیست. یک سازمان نباید یک هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات را به یک کشور گسیل دارد، هرگاه حضور آن هیئت، تلقی مشروعیت دادن به یک پروسه‍ی انتخابات کاملا غیر دموکراتیک را پدید آورد. در چنین شرایطی، هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید با صدور اعلامیه‌های سرگشاده این امر را که حضور آنها چنین مشروعیتی را بیان نمیکند، تضمین کنند.

۱۲. برای اینکه یک هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات بتواند به‌طور موثر و معتبر مأموریت خود را به انجام برساند شرایطی اولیه باید مهیا باشند. بنابراین، یک هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات نباید تشکیل شود مگر اینکه کشوری که انتخابات در آن برگزار میشود اقدامات زیر را انجام دهد:الف- دعوتنامه‌ای صادر کند و یا تمایل خود به پذیرش هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات را بر اساس خواست‌های هر سازمان در چارچوب زمانی مناسب قبل از انتخابات نشان دهد تا برای بررسی همه‍ی فرایندهای مهم مورد نیاز برای برگزاری انتخابات دموکراتیک راستین زمان کافی وجود داشته باشد.ب‌- دسترسی بدون مانع هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات را به همه‍ی مراحل روند انتخابات و همه‍ی تکنولوژیهای انتخاباتی، بشمول تکنولوژیهای الکترونیکی و فرایندهای صدور جواز برای انتخابات الکترونیکی و دیگر تکنولوژیها، بدون اینکه هیئتهای نظارت بر انتخابات مجبور شوند وارد توافقنامه های سری در رابطه با تکنولوژیها یا فرایند های انتخابات شوند، تضمین کند، و این حق را برای هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات برسمیت بشناسد که در صورت لزوم تکنولوژیها را تأئید نکند.ج‌- دسترسی بدون مانع به همه‍ی افراد ذیربط منجمله افراد زیر را در پروسه‍ی انتخابات تضمین کند:

یک- مقامات انتخاباتی در همه‍ی سطوح، بر مبنای درخواست‌های منطقی،

دو- اعضای نهادهای قانونگذاری و دولتی و مقامات امنیتی که عملکرد آنها با انتخابات دموکراتیک راستین در ارتباط می‌باشد،

سه- همه‍ی احزاب سیاسی، سازمان‌ها و افرادی که در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرده‌اند (به‌شمول کسانی که تأئید صلاحیت شده‌اند، کسانی که رد صلاحیت شده اند، و کسانی که از شرکت کردن در انتخابات منصرف شده‌اند) و کسانی که از شرکت در انتخابات امتناع کرده‌اند،

چهار- پرسنل رسانه‌های خبری، و

پنج- همه‍ی سازمان‌ها و افرادی که علاقه‌مند به دستیابی به انتخابات دموکراتیک راستین هستند؛د‌- تضمین رفت و آمد آزادانه به همه‍ی نقاط کشور برای همه‍ی اعضای هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات،ه‌- تضمین آزادی هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات در صدور بدون دخالت اعلامیه‌های سرگشاده و گزارش‌ها در باره‍ی یافته‌ها و پیشنهادهای خود در رابطه با روندها و پیشرفت‌های انتخابات،

و‌- تضمین اینکه هیچ مقام دولتی، امنیتی یا انتخاباتی در تعیین ناظرین منفرد و یا اعضای دیگر هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات دخالت نکند و یا تلاشی در جهت محدود کردن تعداد آنها انجام ندهد؛ز‌- تضمین صدور اعتبارنامه در مقیاس کشوری (صدور کارت شناسائی یا مدرک مورد نیاز برای ایفای نظارت بر انتخابات) برای تمام افرادی که از طرف هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات به‌عنوان ناظر برگزیده شده‌اند یا دیگر شرکت‌کنندگان، مادامی‌که هیئت با تقاضاهای شفاف، منطقی و غیر تبعیض‌آمیز برای اعتبارنامه موافقت میکند؛ح‌- تضمین عدم دخالت هر مقام دولتی، امنیتی یا انتخاباتی در فعالیت‌های هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات؛ وط‌- تضمین اینکه هیچ مقام دولتی هیچ شهروند محلی یا خارجی که طبق اصول بین‌المللی نظارت بر انتخابات برای هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات کار میکند یا به هیئت کمک میکند و یا اطلاعات در اختیار هیئت میگذارد را تحت فشار، تهدید یا انتقام‌جوئی قرار ندهد.به عنوان پیش نیاز تشکیل هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات، سازمانهای بین‌دولتی و سازمانهای بین‌المللی غیر دولتی می‌توانند برای تضمین رعایت موارد بالا درخواست امضای یک توافقنامه یا سند مشابه با مقامات دولتی و یا انتخاباتی کنند. نظارت بر انتخابات یک فعالیت مدنی است و کاربرد آن در شرایطی که با ریسکهای امنیتی شدید همراه است و اعزام بدون خطر ناظران را محدود میکند باید با وسواس انجام گیرد. در غیر اینصورت، مانع کاربرد متدولوژیهای معتبر نظارت انتخاباتی میشود.۱۳. هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید جویای پذیرش حضور خود از طرف همه رقبای عمده سیاسی انتخابات باشد.

۱۴. رقبای سیاسی (احزاب، کاندیداها و حامیان همه‌پرسی‌ها) از طریق حقوق خود برای انتخاب شدن و شرکت کردن مستقیم در دولت در روند انتخابات ذی‌نفع می‌باشند. بنابراین، آنها باید مجاز باشند بر همه‍ی فرایندهای مربوط به انتخابات و شیوه‌های نظارت، از جمله کارکرد تکنولوژی‌های الکترونیکی و غیره در حوزه‌های رأی‌گیری، مراکز شمارش آرا و دیگر مراکز انتخاباتی، و همچنین انتقال صندوقهای رأی و دیگر اقلام حساس نظارت داشته باشند.

۱۵. هیئتهای نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید:الف- در روند انتخابات با تمام رقبای سیاسی، از جمله نمایندگان احزاب سیاسی و کاندیداها که ممکن است در رابطه با درستی و سلامت روند انتخابات اطلاعات داشته باشند ارتباط برقرار کنند؛

ب‌- از دریافت اطلاعات راجع به کیفیت روند انتخابات از طرف آنها استقبال کند؛

ج‌- اطلاعات را مستقلانه و بیطرفانه ارزیابی کند؛ و

د- این امر را که آیا به رقبای سیاسی بطور عادلانه این امکان داده شده است که از درستی و اعتبار همه‍ی پارامترها و مراحل روند انتخابات یقین حاصل کنند، به عنوان یکی از وجوه مهم نظارت بین‌المللی بر انتخابات ارزیابی کنند. در راستای دفاع از سلامتی روندهای انتخابات، هیئتهای نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید در توصیه های خود، که میتوانند در مراحل مختلف پروسه‍ی انتخابات بطور کتبی و یا غیره صادر شوند، رفع موانع ناروا یا دخالت در فعالیت رقبای سیاسی را ترویج کنند.۱۶. شهروندان دارای حق به رسمیت شناخته شده‍ی جهانی برای مشارکت و دخالت در امور دولتی و عمومی کشور خود هستند. این حقوق از طریق نظارت بر تمام روندهای انتخاباتی و شیوه های انتخاباتی، منجمله عملکرد تکنولوژیهای الکترونیکی مربوط به انتخابات و غیره در حوزه های رأی گیری، مراکز شمارش آرا و دیگر اماکن، و همچنین انتقال صندوقهای رأی و دیگر اقلام حساس، بوسیله‍ی سازمانهای غیر دولتی به مرحله‍ی عمل در میایند. هیئتهای نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید این امر را که آیا سازمانهای بیطرف ناظر بر انتخابات محلی قادر هستند بر پایه ای بدون تبعیض، فعالیتهای خود را بدون موانع ناروا و یا دخالت انجام دهند، بررسی کنند و گزارش دهند. هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید حق شهروندان را برای انجام نظارت بر انتخابات بی‌طرفانه‍ی محلی بدون هیچ مانعی ناروا و یا هر دخالتی ترویج کنند و باید در توصیه‌های خود رفع چنین موانع ناروا و دخالتهایی رامطرح کنند.

۱۷. هیئتهای نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید سازمان‌های معتبر و بیطرف ناظر بر انتخابات محلی را شناسائی، با آنها روابط منظم برقرار کرده، و همکاری مناسب داشته باشند. هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید از اطلاعات دریافتی از طرف این سازمان‌ها در رابطه با ماهیت روند انتخابات استقبال کنند. با ارزیابی مستقل، اطلاعات دریافتی از طرف این سازمان‌های محلی می‌تواند مکمل مهمی بر یافته‌های هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باشد، گرچه که هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید استقلال خود را حفظ کنند. بنابراین، هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات قبل از صدور هر اعلامیه‌ای، باید از هر تلاش معقولانه‌ای در جهت مشاوره با چنین سازمان‌هائی دریغ نورزند.

۱۸. سازمانهای بین‌دولتی و سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی امضاء کننده‍ی این اعلامیه اذعان میدارند که در راستای استقرار استانداردها، اصول، و تعهدات مربوط به انتخابات دموکراتیک راستین پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته است و خود را در مشاهدات، قضاوت‌ها، و نتیجه گیریها درباره‍ی ماهیت روندهای انتخابات ملزم به استفاده از چنین اصولی میکنند و متعهد میشوند که در رابطه با اصول و متدولوژیهای انتخاباتی به‌کار گرفته شده شفاف باشند.

۱۹. سازمانهای بین‌دولتی و غیر دولتی امضاء کننده‍ی این اعلامیه تصریح می‌کنند که برای نظارت فرایندهای انتخابات متدولوژیهای معتبر متنوعی وجود دارند و متعهد میشوند در جهت اشتراک راه حلها و هماهنگ کردن متدولوژیها به‌شکل مناسب اقدام کنند. آنها همچنین تصریح می‌کنند که هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید از نظر تعداد در حدی باشند که بتوانند خصلت فرایندهای انتخابات در یک کشور را مستقلانه و بیطرفانه تعیین کنند و باید برای آنها زمان کافی وجود داشته باشد تا بتوانند خصلت همه‍ی پارامترهای کلیدی روندهای انتخابات در مراحل قبل از انتخابات، روز انتخابات، و پس از انتخابات را تعیین کنند، مگر اینکه مورد مشخص انتخاباتی در مرکز توجه باشد و بنابراین فقط در مورد یک و یا تعداد محدودی از پارامترهای روند انتخابات نظر دهند. علاوه بر این، آنها تصدیق می‌کنند که الزاماً نظارت روز انتخابات را نباید از کل روند انتخابات مجزا کرد و همچنین نباید اهمیت آنرا بیش از اندازه برجسته کرد، و باید چنین نظارتی را در چارچوب روند کلی انتخابات مورد توجه قرار داد.

۲۰. سازمانهای بین‌دولتی و غیر دولتی بین‌المللی امضاء کننده‍ی این اعلامیه تصریح می‌کنند که هیئت‌های نظارت بین‌المللی بر انتخابات باید از افراد دارای مهارت‌های سیاسی و حرفه‌ای گوناگون و خوشنام تشکیل شده باشند تا نظارت و قضاوت پروسه‍ی انتخابات را در پرتو تخصص در روندهای انتخاباتی و استقرار اصول انتخاباتی؛ حقوق بشر در مقیاس جهانی؛ قانون تطبیقی انتخابات و امور اجرائی (از جمله کاربرد کامپیوتر و دیگر تکنولوژیهای انتخاباتی)؛ فرایندهای تطبیقی سیاسی؛ و شرایط مشخص کشور به انجام برسانند. سازمانهای امضاء کننده همچنین بر اهمیت تعادل تنوع جنسی در ترکیب شرکت کنندگان و رهبری هیئتهای نظارت بین‌المللی بر انتخابات و همچنین تنوع شهروندی در چنین هیئتهائی تأکید می‌کنند.

۲۱. سازمانهای بین‌دولتی و سازمانهای غیر دولتی بین المللی امضاء کننده‍ی این اعلامیه متعهد میشوند به:الف- آشنا کردن همه‍ی شرکت کنندگان در هیئتهای نظارت بین‌المللی بر انتخابات به اصول دقت در اطلاعات و بیطرفی سیاسی در قضاوتها و نتیجه گیریها؛

ب‌- تهیه دستورالعمل مرجع یا سندی مشابه که اهداف هیئت را توضیح دهد؛

ج‌- فراهم آوردن اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات محلی، فضای عمومی سیاسی، و دیگر موارد، از جمله موارد مربوط به امنیت و سلامت ناظران؛

د- آموزش همه‍ی شرکت کنندگان در هیئت نظارت بر انتخابات در رابطه با متدولوژیهایی که به‌کار گرفته می‌شوند؛ و

ه‌- الزام همه‍ی شرکت کنندگان در هیئت به خواندن و رعایت راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات، که همراه این اعلامیه میباشد و میتوان آنرا جهت انطباق با نیازهای سازمان، بدون تغییر در محتوا تعدیل کرد، یا الزام به رعایت راهنمای عمل از قبل موجود سازمان که به طور بنیادی با راهنمای عمل همراه این اعلامیه مشابه میباشد.۲۲. سازمان‌های بین دولتی و سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی امضاء کننده‍ی این اعلامیه متعهد میشوند تمام تلاش خود را در راستای اجرا و رعایت مواد این اعلامیه و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات به‌کار برند. هر زمان که یک سازمان امضاء کننده ضروری بپندارد که برای اعمال نظارت بر انتخابات در راستای روح حاکم بر اعلامیه، از هر جزء آن یا راهنمای عمل منضم فاصله بگیرد، آن سازمان باید این امر را در بیانیه‌های علنی‌اش توضیح دهد و آمادگی پاسخ دادن به سوالات دیگر سازمان‌های امضاء کننده را در مورد چرائی عمل خود داشته باشد.

۲۳. سازمان‌های امضاء کننده تصدیق می‌کنند که این دولت‌ها هستند که هیئتهای نظارت بر انتخابات را به دیگر کشورها میفرستند و همچنین دیگرانی نیز هستند که بر انتخابات نظارت میکنند. سازمانهای امضاء کننده از توافق مقطعی این ناظران با این اعلامیه و رعایت راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات منضم استقبال میکنند.

۲۴. این اعلامیه و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات همراه آن، به‌مثابه‍ی اسنادی فنی تهیه شده اند که به اقدام نهادهای سیاسی سازمانهای امضاء کننده (از قبیل مجامع عمومی، شوراها و یا اعضای هیئت مدیره) نیازی ندارند، ولی در عین حال از اقدام آنها استقبال میکنند. این اعلامیه و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات منضم از پیوستن دیگر سازمانهای بین دولتی و سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی به جمع امضاء کنندگان استقبال میکنند. امضاء کردن سازمانها باید در شعبه‍ی رسیدگی به انتخابات سازمان ملل متحد ثبت شود.راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخاباتنظارت بین‌المللی بر انتخابات به‌طور گسترده در اقصی نقاط دنیا پذیرفته شده است. این نظارت به‌وسیله‍ی سازمان‌های بین‌دولتی و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی غیر دولتی در جهت ارائه‍ی ارزیابی دقیق و بیطرفانه از ماهیت روندهای انتخابات در جهت منافع مردم کشوری که انتخابات در آن صورت میگیرد و همچنین در جهت منافع جامعه‍ی جهانی انجام میگیرد. بنابراین، این امر به مقدار بسیار زیادی به اعتبار نظارت بین‌المللی بر انتخابات بستگی دارد، و همه‍ی کسانی که در هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات شرکت دارند ، شامل ناظران موقت و دائمی، اعضای هیئت‌های بررسی، تیم‌های متخصص نظارت، و رهبران هیئت باید به این راهنمای عمل متعهد شوند و آنرا راهنمای عمل خود قرار دهند.احترام به حق حاکمیت و حقوق بین‌المللی بشرانتخابات بازتاب حق حاکمیت میباشد که به مردم یک کشور، مردمی که اقتدار و مشروعیت یک دولت بر اساس اراده‍ی آزادانه آنها بنیان گذاشته میشوند، تعلق دارد. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره ای و راستین در مقیاس جهانی به‌عنوان حقوق بشر پذیرفته شده اند، و جاری شدن این حقوق مستلزم رعایت تعدادی از حقوق بنیادی و آزادیها میباشند. ناظران بر انتخابات باید به حق حاکمیت و همچنین حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مردم کشور میزبان احترام بگذارند.احترام به قوانین کشور میزبان و اختیارات مقامات انتخاباتیناظران باید به قوانین کشور میزبان و اختیارات مقامات دست اندر کار روند انتخابات احترام بگذارند. ناظران باید از هر دستورالعمل قانونی از طرف مقامات دولتی، امنیتی، و اننخاباتی کشور میزبان پیروی کنند. ناظران همچنین باید نسبت به مقامات انتخاباتی و دیگر مقامات محلی رفتاری احترام‌آمیز داشته باشند. اگر قوانین، مقررات، عملکرد دولت و یا مقامات مسئول انتخابات در مسیر پیشبرد حقوق انتخاباتی که به وسیله‍ی قانون، نظام‌نامه، یا اسناد ذیربط بین‌المللی تضمین شده اند موانع ناروا ایجاد کنند، باید مورد تذکر ناظران قرار گیرند.احترام به اعتبار هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخاباتناظران باید به اعتبار هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات احترام گذاشته و از آن محافظت کنند. این امر شامل پیروی کردن از این راهنمای عمل، هر دستورالعمل کتبی (از قبیل دستورالعمل مرجع، امریه ها، و راهنماها) و دستورالعمل شفاهی از طرف رهبری هیئت نظارت بر انتخابات میشود. ناظران باید: در همه‍ی جلسات توضیحی هیئت نظارت، نشستهای آموزشی و جلسات گزارش دهی شرکت کنند؛ با قانون انتخابات، مقررات و دیگر قوانین ذیربط، طبق توصیه‍ی هیئت نظارت، آشنا شوند؛ و با دقت به متدولوژیهای به‌کار گرفته شده از طرف هیئت نظارت وفادار بمانند. ناظران همچنین باید هر نوع برخورد احتمالی منافع میان خود و نیز مشاهده‍ی هر نوع رفتار ناصحیح از طرف دیگر ناظران عضو هیئت را به رهبری هیئت نظارت گزارش دهند.حفظ بیطرفی سیاسی محض در همه اوقاتناظران باید در همه اوقات، از جمله هنگام گذران وقت آزاد خود در کشور میزبان، بیطرفی سیاسی خود را اکیدا حفظ کنند. آنها نباید نسبت به مقامات محلی، احزاب سیاسی، کاندیداها، موضوعات همه پرسیها، یا نسبت به موضوعات جدلی در روند انتخابات ابراز طرفداری کنند. ناظران همچنین نباید عملی، مانند پوشیدن یا به نمایش گذاردن هر سمبل طرفداری، رنگ، پرچم یا پذیرفتن هر چیز با ارزش از رقبای سیاسی، انجام دهند که از آن طرفداری از هر رقیب سیاسی در کشور میزبان استنباط شود یا به نفع وی تمام شود.عدم ایجاد مانع در پروسه‍ی انتخاباتناظران نباید برای هیچ عنصری از پروسه‍ی انتخابات، به شمول روندهای قبل از انتخابات، رأی گیری، شمارش و ثبت نتایج و پروسه های پس از روز انتخابات اشکالتراشی کنند. ناظران میتوانند هر بی نظمی، تقلب، یا مشکلات جدی را در محل وقوع حادثه، به گونه ای که ایجاد مانع نکند به اطلاع مقامات انتخاباتی برسانند، مگر اینکه از طرف قانون منع شده باشد. ناظران میتوانند تا مادامیکه در روند انتخابات مانع ایجاد نمیکنند از مقامات انتخاباتی، نمایندگان احزاب سیاسی، و دیگر ناظران حاضر در محلهای رأی گیری سوال کنند، و در مورد فعالیتهای خود، به پرسشهای احتمالی پاسخ دهند. ناظران در پاسخ دادن به سوالات، نباید در صدد جهت دهی به روند انتخابات برآیند. ناظران میتوانند از رأی دهندگان سوال کنند یا به سوالات آنها پاسخ دهند اما نباید از آنها بپرسند به چه کس یا چه حزب یا چه موضوع همه پرسی رأی داده اند.ارائه‍ی کارت شناسائی مناسبناظران باید کارت شناسائی که از طرف هیئت نظارت تهیه شده است، و همچنین کارت شناسائی مورد درخواست مقامات محلی، را به نمایش بگذارند، و در صورت درخواست مقامات انتخاباتی و یا دیگر مقامات محلی آنرا ارائه دهند.پاسداری از صحت نظارت و حرفه‌ای عمل کردن در نتیجه گیریهاناظران باید به درستی نظارتشان مطمئن باشند. نظارتها باید جامع باشند، فاکتورهای منفی و مثبت را مورد توجه قرار دهند، فاکتورهای مهم و غیر مهم را از هم تشخیص دهند، و الگوهائی را که میتوانند تأثیر مهمی بر پروسه‍ی انتخابات بگذارند شناسائی کنند. قضاوت ناظران باید بر بالاترین استانداردها در راستای دقت در اطلاعات و بیطرفی در بررسی و تمیز دادن فاکتورهای ذهنی از شواهد عینی استوار باشد. ناظران باید همه‍ی نتیجه گیریها را بر شواهد واقعی و قابل تأئید بنا بگذارند و از نتیجه گیری زودرس خودداری کنند. ناظران همچنین باید از محل مورد نظارت خود، شواهد مورد مشاهده، و دیگر اطلاعات ذیربط درخواستی هیئت نظارت بر انتخابات مدرک قابل اتکائی را تهیه و به هیئت تحویل دهند.خودداری از ارائه‍ی توضیحات به عموم و رسانه ها قبل از اظهار نظر هیئتناظران باید از ارائه‍ی هرگونه اظهار نظر شخصی راجع به نظارت خود یا نتایج حاصله به رسانه ها یا عموم، قبل از صدور اعلامیه‍ی هیئت نظارت بر انتخابات خودداری کنند، مگر اینکه از طرف رهبری هیئت نظارت بر انتخابات به آنها بطور مشخص توصیه دیگری داده شده باشد. با صلاحدید هیئت، ناظران میتوانند در باره‍ی ماهیت کار هیئت نظارت، فعالیتهای آن، و دیگر مواردی توضیح دهند و باید رسانه ها و هر فرد ذیعلاقه را به افرادی که از طرف هیئت نظارت تعیین شده اند ارجاع دهند.همکاری با دیگر ناظران بر انتخاباتناظران باید نسبت به حضور دیگر ناظران، هم بین‌المللی و هم محلی، آگاه باشند، و بر اساس رهنمود رهبری هیئت نظارت با آنها همکاری کنند.حفظ رفتار شخصی متعارفناظران باید در جهت حفظ رفتار متعارف بکوشند و به دیگران احترام بگذارند، از جمله: نسبت به فرهنگها و سنن کشور میزبان حساسیت نشان دهند، در برخوردهای شخصی با دقت قضاوت کنند، و در همه اوقات، حتی در هنگام فراغت رفتاری حرفه ای در بالاترین سطح داشته باشند.تخطی از این راهنمای عملدر صورت تخطی از این راهنمای عمل، هیئت نظارت بر انتخابات باید راجع به موضوع تحقیق کند. در صورتی که خطای جدی صورت گرفته باشد، اعتبارنامه‍ی ناظر خاطی باید از وی گرفته شود یا از هیئت نظارت بر انتخابات اخراج شود. تصمیمگیری درباره اینگونه موارد فقط در حیطه‍ی اختیار رهبری هیئت نظارت بر انتخابات است.تعهد به رعایت این راهنمای عملهر فرد شرکت کننده در این هیئت نظارت بر انتخابات باید این راهنمای عمل را بخواند و بفهمد و تعهدنامه‍ی اجرای آنرا امضاء کند.تعهد به رعایت کردن راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخاباتمن راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات را که بوسیله‍ی هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات در اختیارم قرار گرفت خوانده ام و فهمیده ام. من بدینوسیله تعهد مینمایم که راهنمای عمل را مبنای عمل خود قرار خواهم داد و همه‍ی فعالیتهایم، بعنوان یک ناظر بر انتخابات بر این راهنمای عمل کاملا منطبق خواهند بود. من هیچ برخورد منافع سیاسی، اقتصادی یا غیره که توانائیم را در نظارت بیطرفانه‍ی انتخابات و رعایت راهنمای عمل تحت‌الشعاع قرار دهد ندارم.من بیطرفی قاطع سیاسی خود را در همه وقت حفظ میکنم. من قضاوت خود را بر بالاترین استانداردها برای دقت در اطلاعات و بیطرفی در بررسی، تمیز دادن فاکتورهای ذهنی از شواهد عینی استوار میکنم و همه‍ی نتیجه گیریها را بر شواهد واقعی و قابل تأئید بنا میگذارم.من بر سر راه پروسه‍ی انتخابات مانع ایجاد نمیکنم. من به قوانین و حوزه‍ی اختیار مقامات انتخاباتی محلی احترام میگذارم و نسبت به مقامات انتخاباتی و دیگر مقامات محلی رفتاری احترام آمیز حفظ خواهم داشت. من به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین مردم کشور میزبان احترام میگذارم و آنها را ترویج میکنم. من رفتار شخصی متعارفی را حفظ خواهم کرد و به دیگران احترام خواهم گذاشت، از جمله: نسبت به فرهنگها و سنن کشور میزبان حساسیت نشان خواهم داد، در برخوردهای شخصی با دقت قضاوت خواهم کرد، و در همه اوقات، حتی در هنگام فراغت رفتاری حرفه ای در بالاترین سطح را از خود نشان خواهم داد.من در حفظ یگانگی هیئت نظارت بین‌المللی بر انتخابات کوشش خواهم کرد و دستورالعملهای هیئت نظارت را راهنمای عمل خود قرار خواهم داد. من در همه‍ی جلسات توضیحی هیئت نظارت، نشستهای آموزشی و جلسات گزارش دهی طبق توصیه‍ی هیئت نظارت شرکت خواهم کرد و در تهیه‍ی اعلامیه ها و گزارشات طبق درخواست همکاری خواهم کرد. من از ارائه‍ی هرگونه اظهار نظر شخصی راجع به نظارت خود یا نتایج به رسانه ها یا عموم قبل از صدور اعلامیه‍ی هیئت نظارت بر انتخابات خودداری خواهم کرد، مگر اینکه از طرف رهبری هیئت نظارت بر انتخابات بطور مشخص طور دیگری توصیه شود.

امضاء ___________________________________________

نام ____________________________________________تاریخ _________________________________________

قدردانیها

اعلامیه‍ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات در خلال یک پروسه‍ی چند ساله و با شرکت بیش از ۲۰ سازمان بین‌دولتی و سازمان بین‌المللی علاقه مند به نظارت بر انتخابات از اقصی نقاط دنیا تهیه شدند.پروسه بطور غیر رسمی در سال ۲۰۰۱ با ابتکار انیستیتوی دموکراتیک ملی برای امور بین‌الملل (NDI) و شعبه‍ی رسیدگی به انتخابات سازمان ملل متحد (UNEAD) آغاز گردید و شامل یک میتینگ اولیه در محل سازمان ملل در نیویورک و یک میتینگ در واشنگتن با کمک میزبانی OAS و NDI بود.بر اساس آن شالوده، UNEAD، مرکز کارتر، و NDI دبیرخانه‍ی مشترکی تشکیل دادند و فاز رسمی پروسه را در جریان میتینگی در اکتبر ۲۰۰۴ در مرکز کارتر در آتلانتا آغاز کردند. این میتینگ با میتینگی دیگر در سپتامبر ۲۰۰۴ در بروکسل، به میزبانی کمیسیون اروپا دنبال شد. یک پروسه‍ی مشاوره ای پیوسته در بین سازمانهای شرکت کننده رشد کرد و در جولای ۲۰۰۵ به یک سند توافقی که برای تأئید سازمانهای مربوطه ارائه شده بود منتج شد.دبیرخانه تشکیل شده بود از کارینا پرلی و شان دون از طرف UNEAD، دیوید کرول، دیوید پاتی، و اوری دیویس-رابرتس از طرف مرکز کارتر، و پاتریک مرلو و لیندا پاترسون از طرف NDI. اعضای دبیرخانه و آقای مرلو بعنوان نویسنده‍ی اصلی پیش نویس، اسناد را بر اساس اسناد موجود سازمانهای درگیر نظارت انتخاباتی تهیه کردند. در حین این پروسه، دبیرخانه از طرف خیلی از سازمانهای شرکت کننده نظرات با اهمیتی دریافت کرد.پروسه با کمک مالی سازمان ملل، آژانس ایالات متحده برای توسعه‍ی جهانی (USAID)، کمیسیون اروپا، جمهوری آلمان و بنیاد استار (Starr Foundation)، و همچنین تعدادی از اعانه دهندگان منفرد حمایت شد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com