گزارش ماه
وضعیت تاسف بار پناهندگان در ترکیه 14/6/1391
کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل در ترکیە فعالترین شعبە این سازمان در خاورمیانە است بنا بر گزارش این سازمان حدود ٢٥ تا٣٠ هزارنفر پرونده خود را بە سازمان ملل ارائە کرداند .این پناهنده گان از کشورهای مختلف ازجملە ایران ،عراق، افغانستان ،سودان ،سومالی وازهمە مهمتر سوریه ای های آوارە است کە بە خاطر وضعیت جنگی بە صورت جمعی وارد ترکیە شدەاند و بیشتر در نوار مرز جنوبی ترکیە اسکان دادە شدەاند. این افراد زیر نظر کمیساریای عالی پناهنده گان سازمان ملل هستند کە شعبەهایی در شهرهای هاتای(اسکندرون) اورفە وغازی عنتب بە مشکلات آنها رسیدگی میکنند. از زمان هجوم گستردە آوارگان سوری وضعیت پناهجویان ایرانی مقیم در ترکیە دچار تغییر شدە است و طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی بە پروندە آنهادر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را در پی داشته که با توجه به وضعیت معیشتی اسفبارپناهنده گان در ترکیه نگرانی شدید آنها رادر پی داشته است.
بیشتر

  گزارش ماه
هیچ کس پاسخ گوی ناامنی ها در کردستان نیست. کاوه قریشی 1/9/1389
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آذر1389  -  شهریور1391  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com