اعلامیه جهانی
اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد 4/8/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
بيانيه حقوق اٿراد متعلق به اقليتهای ملي نژادی مذهبی و زبانی 8/12/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
مجموعه اصول برای حمايت همه اٿراد در هرگونه بازداشت يا زندان 8/12/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلامیه ی اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات و راهنمای عمل ناظران بین‌المللی بر انتخابات 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلامیه مربوط به مدافعین حقوق بشر 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ اسكان‌ بشر، استانبول‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلامية‌ كنفرانس‌ جهاني‌ زن‌، پكن‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ توسعة‌ اجتماعي‌، كپنهاك‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ تغذيه‌، رم‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
بيانيه‌ ريو پيرامون‌ محيط‌ زيست‌ و توسعه‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلاميه‌ كنفرانس‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر وين‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
اعلامية‌ كنفرانس‌ بين‌المللي‌ حقوق‌ بشر تهران‌ 29/9/1387
بیشتر

  اعلامیه جهانی
پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ 17/9/1387
بیشتر


آرشیو ماهیانه:

آبان1387  -  آذر1387  -  اسفند1387  -  

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com